Złóż wniosek o wpis na listę rzeczoznawców

 

Posiadasz teoretyczne i praktyczne wiadomości w dziedzinie, w której wykonujesz działalność rzeczoznawcy?
Posiadasz w tym zakresie rekomendacje?
Chcesz uzyskać wpis na listę rzeczoznawców prowadzoną przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej?

 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r., poz. 312) Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej prowadzi listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług.

 

Rzeczoznawcy są powołani do wydawania opinii o jakości produktów lub usług na zlecenie konsumenta, przedsiębiorcy, Stałego Sądu Polubownego,  Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Rzeczoznawcy nie są pracownikami Inspektoratu - działają w swoim imieniu i na własny rachunek.

Nadzór nad rzeczoznawcami sprawuje Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Dokonuje on okresowej weryfikacji rzeczoznawców wpisanych na listę przez analizę prawidłowości wykonywania ich obowiązków. W szczególności organ może dokonać oceny obiektywizmu wydanych opinii oraz ich zgodności z przepisami prawa i stanem faktycznym.

Kto może się ubiegać o wpis na listę rzeczoznawców?

Wniosek może złożyć każda osoba, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości w dziedzinie, w której wykonuje działalność rzeczoznawcy; w szczególności rzeczoznawcy mogą być rekomendowani przez właściwe szkoły wyższe, instytuty, jednostki badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne lub organizacje zawodowe.

W jaki sposób wnioskować o wpis?

Aby móc ubiegać się o wpis na listę rzeczoznawców prowadzoną przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej prosimy o dostarczenie do tut. Inspektoratu prawidłowo wypełnionego wniosek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi posiadane umiejętności oraz dołączenie stosowne rekomendacje.

Nasz adres:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
ul. 8 Marca 5
35-959 Rzeszów

Jak sprawę załatwi Inspektorat?

Zweryfikujemy Twój wniosek pod względem formalnym i merytorycznym. Będziemy mogli w tej sprawie zasięgnąć opinii organizacji pozarządowej reprezentującej interesy konsumentów takiej jak np. Federacja Konsumentów.

W przypadku, gdy wszystkie warunki zostaną spełnione Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wyda decyzję.

O kolejnych krokach będziemy Cię każdorazowo informować.

W jakim czasie zostanie załatwiona sprawa?

Sprawę powinniśmy załatwić w ciągu jednego miesiąca. Niemniej, może się zdarzyć, w przypadkach bardziej skomplikowanych, że sprawę załatwimy w ciągu dwóch miesięcy. Za każdym przypadku o zmianie terminu i jego powodach będziemy Cię informować.

Jak mogę się odwołać?

Od niekorzystnej decyzji będziesz mógł się odwołać do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Każda decyzja zawiera pouczenia o takiej możliwości.

Podstawa prawna

Więcej informacji znajdziesz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 931), które określa:

  • warunki i tryb wpisu na listę rzeczoznawców oraz skreślenia z niej rzeczoznawców,
  • tryb weryfikacji rzeczoznawców oraz nadzoru nad ich działalnością.

Pliki do pobrania:

 

Wstawił:Marcin Ożóg2024-05-02 10:28:43
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2024-05-02 10:27:49 Utworzenie dokumentu
2021-11-09 14:54:03 Edycja dokumentu
2021-08-25 07:58:24 Edycja dokumentu
2021-08-25 07:50:22 Edycja dokumentu
2021-01-21 19:23:37 Edycja dokumentu
2021-01-21 14:53:41 Edycja dokumentu
2021-01-20 12:45:59 Edycja dokumentu
2021-01-19 15:11:27 Edycja dokumentu
2021-01-19 15:10:53 Edycja dokumentu
2021-01-19 15:06:46 Edycja dokumentu
2021-01-19 15:06:27 Edycja dokumentu
2021-01-19 15:05:49 Edycja dokumentu
2021-01-19 15:05:26 Edycja dokumentu
2021-01-19 15:04:56 Edycja dokumentu
2021-01-19 11:15:29 Edycja dokumentu
2021-01-19 11:15:18 Edycja dokumentu
2021-01-19 11:12:43 Edycja dokumentu
2021-01-19 11:07:54 Edycja dokumentu
2021-01-19 11:06:53 Edycja dokumentu