Słownik skrótów używanych na stronie BIP

Skróty podstawowe

skrót
Nazwa pełna

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

IH

Inspekcja Handlowa

WIIH

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

PWI

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

PUW

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

ECK

Europejskie Centrum Konsumenckie

ADR

Alternatywne metody rozstrzygania sporów

ODR

Internetowe metody rozstrzygania sporów

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

CI KRS

Centralna Informacja Krajowy Rejestr Sądowy

REGON

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej

PKWiU

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności

WIJHARS

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

IJHARS

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

OUM

Okręgowy Urząd Miar

WSSE

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

DZ.U.

Dziennik Ustaw

M.P

Monitor Polski

UE

Unia Europejska

PE

Parlament Europejski

R

Rada

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

NIK

Najwyższa Izba Kontroli

WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny

NSA

Naczelny Sąd Administracyjny

L.p.

Liczba porządkowa

pn.

pod nazwą

np.

na przykład

etc.

et cetera  - i tak dalej

wg

według

Wz.

w zastępstwie

Z up.

z upoważnienia

z-ca

zastępca

p.o.

pełniący obowiązki

ds.

do spraw

ww.

wyżej wymieniony

ul.

ulica

Nr

numer

PJM

Polski Język Migowy

SJM      

System Językowo-Migowy

złoty

gr

grosz

kw.

kwartał

LZO

lotne związki organiczne

Skróty nazw komórek organizacyjnych Inspektoratu

skrót
Nazwa pełna

BA

Wydział Budżetowo-Administracyjny

Os

Samodzielne stanowisko do spraw pracowniczych

SSP

Sekretariat Stałego Sądu Polubownego przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z siedzibą w Rzeszowie

KP

Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Paliw

KH

Wydział Kontroli Handlu i Usług

OK

Wydział do spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

PO

Wydział Prawno-Organizacyjny

DK

Delegatura w Krośnie

DP

Delegatura w Przemyślu

DT

Delegatura w Tarnobrzegu

IOD

Inspektor Ochrony Danych

OIN

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

ANU

Wydział Kontroli Artykułów Nieżywnościowych i Usług (komórka istniejąca do 30 czerwca 2020 r.)

Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych (komórka istniejąca do 30 czerwca 2020 r.)

Wstawił:Marcin Ożóg2021-02-26 09:46:43
Zatwierdził:
Sporządził:
2021-01-20 11:55:50 Utworzenie dokumentu
2021-01-07 15:23:09 Edycja dokumentu
2021-01-07 15:15:28 Edycja dokumentu
2021-01-05 16:00:42 Edycja dokumentu
2021-01-05 15:59:28 Edycja dokumentu
2021-01-05 15:58:44 Edycja dokumentu
2021-01-05 15:57:39 Edycja dokumentu
2021-01-05 15:55:56 Edycja dokumentu
2021-01-05 15:53:50 Edycja dokumentu
2021-01-05 15:52:48 Edycja dokumentu
2021-01-05 14:17:23 Edycja dokumentu
2021-01-05 14:09:39 Edycja dokumentu
2021-01-05 14:08:13 Edycja dokumentu
2021-01-05 14:07:10 Edycja dokumentu
2021-01-05 14:06:54 Edycja dokumentu
2021-01-05 14:05:42 Edycja dokumentu
2021-01-05 14:04:49 Edycja dokumentu
2021-01-05 14:04:30 Edycja dokumentu
2021-01-05 14:04:11 Edycja dokumentu
2021-01-05 14:03:36 Edycja dokumentu
2021-01-05 14:02:49 Edycja dokumentu
2021-01-05 14:02:34 Edycja dokumentu
2021-01-05 14:01:05 Edycja dokumentu
2021-01-05 14:00:03 Edycja dokumentu
2021-01-05 13:58:51 Edycja dokumentu
2021-01-05 13:57:21 Edycja dokumentu
2021-01-05 13:54:56 Edycja dokumentu