Rozwiąż spór z konsumentem - Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich ADR Ogólne informacje

 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

Krótka informacja o postępowaniu

Inspekcja Handlowa prócz poradnictwa konsumenckiego, Stałych Sądów Polubownych (SSP) prowadzi pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (ADR - Alternative Dispute Resolution). 

Jak rozwiązać spór pozasądowo?

Oprócz rozpatrzenia wniosku przez Stały Sąd Polubowny możesz skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów konsumenckich, który jest szybszy, tańszy, prostszy i nie tak stresujący jak postępowanie przed sądem powszechnym.

Udział konsumenta i przedsiębiorcy w całej procedurze jest dobrowolny, a działania Inspektoratu prowadzone są przez bezstronnych ekspertów (mediatorów).

UWAGA!

Z dniem 1 lipca 2023 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu postępowania cywilnego.

W związku z nimi należy pamiętać o tym, że w postępowaniu przed Sądami Powszechnymi:

 1. Przedsiębiorca będący powodem lub pozwanym  w postępowaniu sądowym z udziałem konsumentów  ma obowiązek przedstawienia wszystkich twierdzeń i dowodów w pozwie lub w odpowiedzi na pozew w terminie wyznaczonym przez sąd pod rygorem ich pominięcia w sytuacji naruszenia powyższych reguł.
 2. Przedsiębiorca, który zaniechał próby dowolnego rozwiązania sporu, uchylił się od udziału w nim lub uczestniczył w nim w złej wierze może zostać w postępowaniu sądowym obciążony przez sąd niezależnie od wyniku sprawy kosztami procesu w całości lub części lub w uzasadnionych przypadkach do dwukrotności kosztów procesu.

Jaką sprawę mogę załatwić?

Inspekcja Handlowa zajmuje się sprawami, dla których nie został utworzony właściwy podmiot. Zajmujemy się sporami pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie sprzedaży konsumenckiej oraz usług, w tym m.in.: przewozu towarów, usług turystycznych, deweloperskich, remontowo-budowlanych, edukacyjnych świadczonych przez podmioty niepubliczne.

Nie jesteś pewien czy będziemy mogli Ci pomóc? Rzeczywiście, zakres działania Inspekcji Handlowej jest bardzo szeroki, ale nie obejmuje wszystkich spraw. Zadzwoń wcześniej do nas (tel. 17 8621 453) i przedstaw swoją sprawę. Jeżeli nie będziemy mogli zająć się Twoją sprawą, skierujemy Cię do właściwej instytucji. 

Zacznij od reklamacji

Konieczne do wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest zaistnienie sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Zatem w pierwszej kolejności złóż reklamację. Jeżeli nie zostanie ona rozpatrzona po Twojej myśli, proponujemy skorzystanie z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Sięgnij po pozasądowe!

Za zgodą obydwu stron Inspekcja Handlowa pośredniczy w kontaktach między przedsiębiorcą a konsumentem i:

 1. umożliwia zbliżenie stanowisk stron np. poprzez mediację albo
 2. przedstawia propozycję rozwiązania sporu np. poprzez koncyliację.
Czym jest mediacja?

Mediacja ma doprowadzić do zawarcia ugody pomiędzy stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej ― mediatora. Strony samodzielnie wypracowują najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany przez nich mediator jedynie ułatwia kontakt i wspiera ich w komunikacji ― nie ustala kto ma rację i nie narzuca własnych rozwiązań.

Czym jest koncyliacja?

Koncyliacja to pomoc neutralnej osoby trzeciej (koncyliator). Polega na zapoznaniu się z problemem, a następnie zaproponowaniu konkretnego sposobu rozwiązania sporu jego stronom – konsumentowi i przedsiębiorcy. Strony mają prawo nie zgodzić się z tą propozycją lub nie zastosować się do niej.

Ile to kosztuje?

Działania prowadzone przez Inspekcję Handlową są bezpłatne. Jedynie w przypadku konieczności sporządzenia opinii dot. jakości produktu lub usługi jej koszty ponosi zasadniczo zleceniodawca.

Ile trwa postępowanie?

Całe postępowanie powinno trwać maksymalnie 90 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez nas kompletnego wniosku. Dokładamy wszelkich starań by zakończyło się ono szybciej. W 2019 r. średni czas trwania postępowania to 37 dni. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli spór jest szczególnie skomplikowany, czas ten może być wydłużony. Każdorazowo informujemy Cię i drugą stronę sporu o ewentualnym przedłużeniu oraz przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

Co zrobić, aby rozpatrzyć moją sprawę?

 1. Pobierz wniosek i wypełnij go.

Wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich znajdziesz na naszej stronie. Pobierz go i wypełnij odręcznie lub za pomocą komputera. We wniosku dokładnie opisz sprawę, wskaż czego żądasz, z jakiego trybu postępowania chcesz skorzystać oraz dołącz wymagane dokumenty istotne w sprawie takie jak: dowód zakupu, zgłoszenie reklamacyjne, odpowiedź przedsiębiorcy, korespondencja z przedsiębiorcą, zdjęcia produktu, itp.

 1. Złóż wniosek.

Możesz to zrobić:

 1. Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wiih.rzeszow.pl
 2. Za pośrednictwem platformy ePUAP znajdującej się pod adresem gov.pl (https://www.epuap.gov.pl/WIIHRzeszow/skrytka)
  1. Kliknij przycisk Wyślij wniosek
  2. Zaloguj się na swój profil zaufany
  3. Z dostępnych urzędów lub instytucji wybierz Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
  4. Wypełnij formularz
  5. Dodaj załączniki – jeśli je masz.
  6. Kliknij dalej, a potem wyślij bez podpisu lub podpisz i wyślij.
  7. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP)
 3. Pocztą na adres:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
ul. 8 marca 5
35–959 Rzeszów

 1. Osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie.

Co dalej?

Mediator prowadzący sprawę:

 • poinformuje Cię na piśmie o wszczęciu postępowania,
 • będzie mógł kontaktować się z Tobą celem omówienia sposobu załatwienia sprawy np. w przypadku innego sposobu jej załatwienia zaproponowanego np. przez przedsiębiorcę,
 • po zakończeniu postępowania prześle do Ciebie pismo z protokołem postępowania oraz stanowiskiem drugiej strony, o ile zostało ono zostało przez nią przedstawione.

Pliki do pobrania:Wstawił:Marcin Ożóg2024-07-04 10:42:19
Zatwierdził:
Sporządził:
2023-07-31 10:31:17 Utworzenie dokumentu