Wpis archiwalny

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny Księgowy

07 września 2023

 

Ogłoszenie nr 126694 / 07.09.2023

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Rzeszowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Główny Księgowy

w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym

Umowa o pracę na czas zastępstwa, z możliwością późniejszego zatrudnienia na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego

Miejsce pracy: ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • prowadzi rachunkowość jednostki w celu zapewnienia prawidłowości finansowania działalności Inspektoratu,
 • współdysponuje środkami pieniężnymi Inspektoratu w celu zapewnienia finansowania działalności,
 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w celu zapewnienia prawidłowości wydatkowania środków finansowych,
 • organizuje i kieruje pracą Wydziału.

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • wykształcenie: wyższe/średnie zgodnie z art.54 ust.2 pkt5 ustawy o finansach publicznych: a) ukończenie jednolitych ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw, o służbie cywilnej, przepisów związanych z klasyfikacją budżetową, rozporządzenia RM w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nie karalność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • doświadczenie zawodowe powyżej 6 lat w księgowości,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • znajomość języków obcych: angielskiego lub niemieckiego na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu i Kształcenia Językowego,
 • znajomość programów informatycznych: NBP, Płatnik, Trezor.

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

 • praca administracyjno-biurowa,
 • podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, skaner,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • praca na I piętrze,
 • praca: poniedziałek, środa do piątku w godz. 7.15 do 15.15, wtorek 8.00 do 16.00,
 • praca wymagająca kontaktów z kontrahentami Inspektoratu.

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość podlegania pierwszej ocenie w służbie cywilnej, na zasadach określonych w art. 38 ustawy o służbie cywilnej.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie - jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Komisja do spraw naboru:

 • przeprowadza ocenę złożonych ofert pod względem spełnienia wymagań formalno-prawnych oraz niezbędnych - oferty niespełniające tych wymagań nie podlegają dalszej ocenie,
 • przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne, w przypadku gdy ilość ofert spełniających wymagania formalno-prawne i obowiązkowe jest:
  • mniejsza lub równa 10 z wszystkimi kandydatami,
  • większa lub równa 11 z minimum 10 kandydatami spełniającymi w ocenie Komisji w największym stopniu wymagania dodatkowe,
 • po zakończonych rozmowach kwalifikacyjnych Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, których przedstawi Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej celem zatrudnienia kandydata,
 • zastrzega się możliwość do zamknięcia przedmiotowego postępowania bez wskazania przyczyny.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o nie skazaniu za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o znajomości programów informatycznych (NBP, Płatnik lub Trezor),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy.
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych.

 

Aplikuj do: 14 września 2023

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 126694" na adres: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie,

ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów

Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie przez e-PUAP.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 17/862-14-53 lub 17/862-14-54

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.09.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ul. 8-go marca 5, 35-959 Rzeszów, tel.17/862-14-53 w.12 e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: ul. 8-go marca 5,35-959 Rzeszów, tel.17/862-14-53 w.12, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko - na podstawie kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą do przetwarzania danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach (np. adres e-mail, nr. tel.,wizerunek). Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.
 • Okres przechowywania danych:czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,5.00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 22 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię,nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wzory oświadczeń

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-177KB

Składanie ofert:

do dnia 14 września 2023 do godz. 23:59