Wpis archiwalny

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent prawny

20 marca 2023

 

Ogłoszenie nr 117771 / 20.03.2023

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Rzeszowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Referent Prawny

Do spraw: obsługi prawnej Delegatury Inspekcji Handlowej w Przemyślu

Umowa na czas określony

Miejsce pracy: ul. Wodna 13, 37-700 Przemyśl

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • uczestniczy w kontrolach w celu poznania zasad i trybu ich prowadzenia,
 • zaznajamia się z trybem prowadzenia postępowań pokontrolnych i administracyjnych w celu przygotowania do samodzielnej pracy,
 • przygotowuje projekty prostych pism w postępowaniach prowadzonych w następstwie przeprowadzonych kontroli.

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • wykształcenie: wyższe prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe: krótkie przeszkolenie,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Handlowej,
 • znajomość ustawy o Służbie Cywilnej,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • znajomość Kodeksów: postępowania administracyjnego, wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • znajomość języków obcych (angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego) na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu i Kształcenia Językowego.

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

 • praca wiążąca się z wyjazdami służbowymi w teren samochodem służbowym lub środkami komunikacji publicznej,
 • praca administracyjno-biurowa,
 • podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, skaner,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • praca na I piętrze,
 • praca: poniedziałek, środa do piątku w godz. 7.15 do 15.15, wtorek 8.00 do 16.00,
 • praca wymagająca pracy z klientami,
 • zagrożenie korupcją.

Dodatkowe informacje

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Komisja do spraw naboru:

 • przeprowadza ocenę złożonych ofert pod względem spełnienia wymagań formalno-prawnych oraz niezbędnych - oferty niespełniające tych wymagań nie podlegają dalszej ocenie,
 • przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne, w przypadku gdy ilość ofert spełniających wymagania formalno-prawne i obowiązkowe jest:
  • mniejsza lub równa 10 z wszystkimi kandydatami,
  • większa lub równa 11 z minimum 10 kandydatami spełniającymi w ocenie Komisji w największym stopniu wymagania dodatkowe,
 • po zakończonych rozmowach kwalifikacyjnych Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, których przedstawi Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej celem zatrudnienia kandydata,
 • zastrzega się możliwość do zamknięcia przedmiotowego postępowania bez wskazania przyczyny.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail. Kandydaci powinni podać nr. telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

 • kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy.
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych.

 

Aplikuj do: 31 marca 2023

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117771" na adres: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie,

ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów

Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie przez e-PUAP.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 17/862-14-53 lub 17/862-14-54

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ul. 8-go marca 5, 35-959 Rzeszów, tel.17/862-14-53 w.12 e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: ul. 8-go marca 5,35-959 Rzeszów, tel.17/862-14-53 w.12, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko - na podstawie kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą do przetwarzania danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach (np. adres e-mail, nr. tel.,wizerunek). Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.
 • Okres przechowywania danych:czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,5.00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 22 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię,nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wzory oświadczeń

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-399KB

Składanie ofert:

do dnia 31 marca 2023 do godz. 23:59