Nowe obowiązki w obrocie węglem

20 kwietnia 2022

 

W dniu 16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.  z 2022 r. poz. 835).

 

Ustawa ta wdraża zakaz wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemieszczania przez terytorium RP towarów pochodzących z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi takich jak: węgiel, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla albo koks i półkoks z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany, węgiel retortowy - towarów objętych pozycją 2701 albo 2704 Nomenklatury Scalonej (CN)[1] (art. 8 ustawy)

 

Ustawa nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki:

 

  • Obowiązek posiadania dokumentów (art. 13 ust. 1 ustawy)

Przedsiębiorca, który wprowadził lub przemieścił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej węgiel, bez względu na kraj pochodzenia tego węgla, jest obowiązany posiadać i udostępniać na żądanie wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej i naczelnika urzędu celno-skarbowego dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia węgla, datę wprowadzenia lub przemieszczenia węgla na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Ukraina, także region wydobycia węgla. Dokumenty przechowuje się przez okres 5 lat od daty wprowadzenia węgla na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  • Obowiązek sporządzania informacji dla nabywców (art. 13 ust. 2 ustawy)

Przedsiębiorca dokonujący obrotu węglem, przez co rozumie się sprzedaż lub inną formę zbycia węgla na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany sporządzić i przekazać nabywcy informację (w formie oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej) o kraju pochodzenia węgla, a także:

  1. dacie wprowadzenia lub przemieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie jest Rzeczpospolita Polska;
  2. regionie wydobycia węgla i dacie wprowadzenia lub przemieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Ukraina;
  3. dacie nabycia od kopalni, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska.

 

Przedsiębiorca, który nie wypełnia powyższych obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy, podlega karze pieniężnej do wysokości 10 000 000 zł (art. 13 ust. 12 ustawy) nakładanej przez wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

 

 

[1] Nomenklatury Scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382).

 

Plik do pobrania:

 

Logo Produkt Polski
Logo polub polubowne
Europejskie Centrum Konsumenckie
Prawa Konsumenta