Jak można złożyć petycję?

 

Chcesz uczestniczyć bezpośrednio w procesie sprawowania władzy publicznej? Masz pomysł związany z życiem publicznym? Możesz to zrobić za pośrednictwem petycji. Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. 

Zagadnienia związane ze składaniem i rozpatrywaniem petycji oraz sposobem postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 870).

Co może być przedmiotem petycji?

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności dotyczące:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub
 • innego działania

Żądanie to powinno dotyczyć:

 • Ciebie – podmiotu wnoszącego petycję,
 • życia zbiorowego lub
 • wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Katalog spraw, w jakich można złożyć petycję, jest szeroki – użyte sformułowanie "w szczególności" wskazuje jedynie na przykładowe tematy petycji.

Jaka powinna być forma petycji?

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.  
Zasadą jest zatem, iż przy ocenie petycji skierowanej do nas, będziemy kierować się jej treścią. Nie będziemy kierować się natomiast formą zewnętrzną (np. tytułem, który nadasz).

Kto i w jakiej sprawie może złożyć petycję?

Petycję może złożyć każdy:

 • indywidualnie (we własnej sprawie) lub
 • grupowo (zarówno grupa obywateli, jak i grupa instytucji) oraz w imieniu innej osoby/instytucji (np. organizacji pozarządowej, firmy).

Pamiętaj, że w przypadku złożenia petycji w interesie podmiotu trzeciego, wymagana jest zgoda na złożenie petycji. Taką zgodę załącz do składanej petycji.

Czy mogę złożyć petycję do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej?

Tak. Petycję można skierować do wszystkich organów władzy publicznej (np. do prezydenta miasta, rady miasta czy ministra). Takim organem jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej.

Petycję możesz złożyć również "do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej". 

Jak i gdzie mogę złożyć petycję?

Petycję możesz złożyć w formie pisemnej (papierowej) oraz w formie elektronicznej (za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Możesz to zrobić:

 1. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wiih.rzeszow.pl

 2. za pośrednictwem platformy ePUAP znajdującej się pod adresem epuap.gov.pl(Link do innej strony) (/WIIHRzeszow/skrytka)
  1. Kliknij przycisk Wyślij wniosek.
  2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
  3. Z dostępnych urzędów lub instytucji wybierz Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie (adres elektronicznej skrzynki podawczej: /WIIHRzeszow/skrytka).
  4. Wypełnij formularz.
  5. Dodaj załączniki – jeśli je masz.
  6. Kliknij Dalej, a potem Wyślij bez podpisu lub Podpisz i wyślij.
  7. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

 3. pocztą:
 4. osobiście:

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
  ul. 8 marca 5
  35-959 Rzeszów
  w godzinach pracy Inspektoratu.

Petycji nie możesz złożyć ustnie lub telefonicznie!

Co musi zawierać petycja?

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana powinna być w formie pisemnej. Powinna być również podpisana przez podmiot wnoszący petycję. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. Wymienione uregulowania ustawowe oznaczają, iż posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu nie jest konieczne do złożenia e-petycji.

W petycji możesz zawrzeć zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, Twoich danych osobowych  - danych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w interesie którego jest składana.

Chciałabym/chciałbym wnieść petycję w interesie podmiotu trzeciego

W przypadku złożenia petycji w interesie podmiotu trzeciego, petycja powinna zawierać następujące dane podmiotu, w interesie którego wnoszona jest petycja:

 • imię i nazwisko albo nazwę,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę
 • adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.

Podmiot (w interesie którego składana jest petycja) wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji (w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Zgodę koniecznie dołącz do petycji.

Czym jest petycja wielokrotna?

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą zostać rozpatrzone łącznie (petycja wielokrotna). Wówczas na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie ogłoszony zostanie okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

Co się stanie z petycją po jej złożeniu?

Jeżeli petycja nie będzie miała braków, szybko na naszej stronie internetowej umieścimy skan Twojej petycji i datę jej złożenia.
Opublikujemy także Twoje imię i nazwisko/nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w interesie której złożyłeś petycję – o ile zostanie wcześniej wyrażona taka wola.

W trakcie rozpatrywania petycji, na bieżąco aktualizować będziemy dane dotyczące przebiegu postępowania.

Jeżeli nie dopełnisz formalności:

W przypadku, gdy petycja:

 • nie będzie spełniać wymogów co do formy jej złożenia,
 • nie będzie zawierać oznaczenia  podmiotu, do którego jest składana,
 • nie będzie z niej wynikać czego dotyczy, 
 • nie będzie zawierała imienia i nazwiska (nazwy), miejsca zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji (lub adres poczty elektronicznej) podmiotu, w imieniu którego petycję złożyłaś/złożyłeś - w przypadku petycji składanej w imieniu innej osoby,
 • nie dołączyłaś/dołączyłeś do niej zgody w przypadku, gdy petycja została złożona w imieniu innej osoby,

to w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji zwrócimy się do Ciebie  o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści petycji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

Jeżeli nie usuniesz braków lub nie złożysz wyjaśnień co do treści petycji w ww. terminie pozostawimy ją bez rozpatrzenia.

Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy Cię do uzupełnienia jej o podpis. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpatrzenia. 

W jakim terminie załatwiacie petycje?

Petycję rozpatrzymy:

 • jak najszybciej, do 3 miesięcy od daty wpływu do Inspektoratu w Rzeszowie,
 • do 6 miesięcy - z powodu wystąpienia okoliczności od nas niezależnych. Powiadomimy Cię o powodach opóźnienia wskazując termin.

W przypadku petycji wielokrotnej, termin rozpatrzenia liczony jest od dnia upływu dwumiesięcznego terminu oczekiwania na petycje składane w danej sprawie.

Jeśli twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy ją w zakresie naszej właściwości i przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych właściwych podmiotów, o czym Cię poinformujemy.

Jeśli twoja petycja nie dotyczy naszych zadań, przekażemy ją niezwłocznie  (nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia) do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia i zawiadomimy Cię o tym.

Czy powiadomicie mnie o sposobie załatwienia petycji?

Po zakończeniu postępowania w sprawie złożonej petycji, powiadomimy Cię w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o sposobie jej załatwienia. Swą odpowiedź uzasadnimy.

Ważne!
W przypadku petycji wielokrotnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami informacje o sposobie załatwienia umieścimy na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie.

Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

Zgodnie z ustawą o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870)

Pliki do pobrania:

 
Wstawił:Marcin Ożóg2021-02-09 15:37:45
Zatwierdził:
Sporządził:
2021-02-04 12:57:01 Utworzenie dokumentu