Podstawy prawne działania WIIH w Rzeszowie

 

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

 

Jakie akty prawne regulują zadania i organizację Inspekcji Handlowej?

Zadania i organizację Inspekcji Handlowej, zasady postępowania Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (jak również pozostałych organów Inspekcji) oraz prawa i obowiązki pracowników Inspekcji Handlowej regulują:

 

Kto wykonuje zadania Inspekcji Handlowej?

Zadania Inspekcji Handlowej wykonują:

  1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  2. Wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, jako kierownika Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

Do postępowania przed organami Inspekcji w zakresie nieuregulowanym ustawą o Inspekcji Handlowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572).

W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej organem właściwym jest wojewódzki inspektor, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Na jakiej podstawie prawnej działa Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej i Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie?

Na podstawie wszystkich wymienionych wyżej przepisów oraz zarządzenia nr 141/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej w Rzeszowie.

Szczegółową organizację Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie określa natomiast Regulamin organizacyjny ustalony przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, za zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego.

 

Wstawił:Edito Administrator2024-05-02 10:00:36
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2023-09-21 08:11:43 Utworzenie dokumentu
2021-02-02 12:08:31 Edycja dokumentu
2021-01-19 14:49:58 Edycja dokumentu
2021-01-19 14:47:39 Edycja dokumentu
2021-01-14 21:40:24 Edycja dokumentu
2021-01-14 21:39:50 Edycja dokumentu
2021-01-14 21:39:07 Edycja dokumentu
2021-01-14 21:37:41 Edycja dokumentu
2021-01-12 10:42:57 Edycja dokumentu
2021-01-08 11:15:28 Edycja dokumentu
2021-01-08 11:15:01 Edycja dokumentu
2021-01-08 11:14:45 Edycja dokumentu
2021-01-08 11:14:14 Edycja dokumentu
2021-01-08 11:13:26 Edycja dokumentu
2021-01-08 11:13:01 Edycja dokumentu
2021-01-08 11:12:24 Edycja dokumentu
2021-01-08 11:12:14 Edycja dokumentu
2021-01-08 11:11:41 Edycja dokumentu
2021-01-08 11:10:44 Edycja dokumentu
2021-01-08 11:10:08 Edycja dokumentu
2021-01-07 15:02:48 Edycja dokumentu
2021-01-07 14:49:53 Edycja dokumentu
2021-01-07 14:49:15 Edycja dokumentu
2021-01-07 14:48:50 Edycja dokumentu
2021-01-07 14:45:03 Edycja dokumentu
2021-01-07 14:44:50 Edycja dokumentu
2021-01-07 14:43:18 Edycja dokumentu
2021-01-07 14:42:27 Edycja dokumentu
2021-01-07 14:27:35 Edycja dokumentu
2021-01-07 14:13:12 Edycja dokumentu
2021-01-07 13:23:57 Edycja dokumentu
2020-12-21 12:30:06 Edycja dokumentu