-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogólna klauzula informacyjna 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
data publikacji: 11-06-2018 | 12:34
data ostatniej modyfikacji: 11-06-2018 | 12:38
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej rozporządzeniem RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (adres: 35-959 Rzeszów, ul. 8-goMarca 5, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl, numer telefonu: 17-862-14-53 wew. 12, fax 17-853-54-82), zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl, telefonicznie: nr tel. 17-862-14-53 wew. 11, fax 17-853-54-82.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, w tym w zakresie przeprowadzania kontroli, prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych, prowadzenia poradnictwa konsumenckiego, prowadzenia listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom Administratora w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o Inspekcji Handlowej oraz innym podmiotom, w tym organom państwa zgodnie z ich właściwością, a także podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przez Administratora przetwarzania tych danych.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z  podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresniezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w punkcie 3, w tym przechowywanie do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Nadto w przypadku pozyskania przez Administratora danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dotyczą informuje się, że:

8. Administrator może przetwarzać dane uzyskane od osób trzecich oraz z ogólnodostępnych rejestrów danych dotyczących przedsiębiorców (w tym rejestrów CEIDG i REGON).

Jeżeli potrzebujesz dokładniejszych informacji, na naszej stronie internetowej umieściliśmy inne, bardziej szczegółowe klauzule, które z pewnością będą bardziej odpowiednie w twojej sprawie.

Liczba odwiedzin: 54030

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo