-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Klauzula informacyjna - skarg i wniosków oraz donosów handlowych 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
data publikacji: 11-06-2018 | 12:32
data ostatniej modyfikacji: 11-06-2018 | 12:33
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska

 

Klauzula informacyjna

- skargi i wnioski oraz donosy dotyczące spraw handlowych

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej rozporządzeniem RODO) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (adres: 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5, tel. 17-862-14-53, 17-862-14-54, tel./fax17-853-54-82, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl), zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 35-959 Rzeszów,
ul. 8-go Marca 5, tel. 17-862-14-53, 17-862-14-54, tel./fax 17-853-54-82 lub e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl.

3. Dane osobowe zawarte we wniosku dotyczącym nieprawidłowości w zakresie spraw handlowych przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO) wynikającego z art. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, to jest ochrony interesów
i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

4. Dane osobowe wymagane prawem będą udostępnione innym odbiorcom: pracownikom Administratora, innym organom administracji zgodnie z ich właściwością rzeczową i miejscową, oraz w zależności od wyników postępowań organom ścigania, a także podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przez Administratora przetwarzania tych danych.

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa wskazany w pkt 3 klauzuli.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku w celu określonym w pkt 3 klauzuli. Brak podania wymaganych prawem danych osobowych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresniezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w punkcie 3, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Nadto w przypadku pozyskania przez Administratora danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dotyczą informuje się, że:

10. Administrator może przetwarzać dane uzyskane od osób trzecich oraz z ogólnodostępnych rejestrów danych dotyczących przedsiębiorców (w tym rejestrów CEIDG i REGON).

Liczba odwiedzin: 54030

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo