-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Klauzula informacyjna w postępowaniu przed Stałym Sądem Polubownym 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
data publikacji: 28-05-2018 | 10:45
data ostatniej modyfikacji: 28-05-2018 | 10:55
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska

 

Klauzula informacyjna

przeznaczona dla stron postępowania przed Stałym Sądem Polubownym

przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej

 

Informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku, tj. dnia obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej rozporządzeniem RODO):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (adres: 35-959 Rzeszów, ul. 8-goMarca 5, tel. 17-862-14-53, 17-862-14-54, tel./fax 17-853-54-82, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl), zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: adres: 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5, tel. 17-862-14-53,17-862-14-54, tel./fax 17-853-54-82 lub e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku o rozpoznanie sprawy przed Stałym Sądem Polubownym przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej oraz zapisie na Sąd Polubowny przetwarza się w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), wynikającego z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia stałych sądów polubownych;

4. Dane osobowe będą udostępnione innym odbiorcom: pracownikom Administratora, wyznaczonemu składowi orzekającemu, drugiej stronie sporu, rzeczoznawcy (biegłemu) jeżeli zostanie w sprawie powołany oraz sądowi powszechnemu w przypadku prowadzenia przez ten sąd postępowania;

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa wskazany w pkt 3 niniejszej klauzuli;

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z  podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w punkcie 3, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa;

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie wskazanym przez obowiązujące przepisy, może skutkować brakiem możliwości właściwego przeprowadzenia postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego.                 

Nadto w przypadku pozyskania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dotyczą informuje się, że:

10. Administrator może przetwarzać dane uzyskane od osób trzecich oraz z ogólnodostępnych rejestrów danych dotyczących przedsiębiorców (w tym rejestrów CEIDG i REGON). Nadto Administrator może przetwarzać dane uzyskane w trakcie czynności sądowych.

Liczba odwiedzin: 54039

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo