-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Klauzula informacyjna w postępowaniu ADR 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
data publikacji: 25-05-2018 | 14:28
data ostatniej modyfikacji: 28-05-2018 | 10:39
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska

 

Klauzula informacyjna w postępowaniu ADR

 

Informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku, tj. dnia obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej rozporządzeniem RODO):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (adres: 35-959 Rzeszów, ul. 8-goMarca 5, tel. 17-862-14-53, 17-862-14-54, tel./fax 17-853-54-82, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl), zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5 lub tel. 17-862-14-53,17-862-14-54, tel./fax 17-853-54-82 lub e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione upoważnionym pracownikom Administratora, drugiej stronie sporu, w przypadku braku właściwości miejscowej do rozpatrzenia wniosku innemu właściwemu organowi Inspekcji Handlowej;

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa wskazany w pkt 3 niniejszej klauzuli;

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w punkcie 3, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa;

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie wskazanym przez obowiązujące przepisy, może skutkować brakiem możliwości właściwego   przeprowadzenia postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego. Nadto w przypadku pozyskania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dotyczą informuje się, że:

10. Administrator może przetwarzać dane uzyskane od osób trzecich (z wniosku) oraz z ogólnodostępnych rejestrów danych dotyczących przedsiębiorców (w tym rejestrów CEIDG i  REGON).

 

Liczba odwiedzin: 54030

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo