-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

data publikacji: 09-01-2017 | 08:51
data ostatniej modyfikacji: 28-05-2018 | 10:44
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska

 

Polubowne rozwiązywanie sporów

Inspekcja Handlowa, prócz działań kontrolnych, skupia również swoją działalność na konsumencie. Prowadzimy poradnictwo konsumenckie. Ponadto w każdym inspektoracie Inspekcji Handlowej - w stałych polubownych sądach - mogą Państwo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy i poddać orzekaniu istniejący spór pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Inspekcja Handlowa proponuje również Państwu możliwość skorzystania z alternatywnych do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR). Są one tańsze, szybsze i prostsze. Nie są tak stresujące jak postępowania przed sądem powszechnym. Cechuje je polubowność, a więc dobrowolność udziału konsumenta i przedsiębiorcy w całej procedurze. Nasze działania prowadzone są przez bezstronnych i neutralnych ekspertów.

Elementem koniecznym do wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest zaistnienie sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.  W pierwszej kolejności zatem należy złożyć reklamację. Jeżeli nie zostanie ona rozpatrzona po myśli klienta proponujemy Państwu skorzystanie z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Za zgodą obydwu stron Inspekcja Handlowa pośredniczy w kontaktach między przedsiębiorcą a konsumentem i:

 1. umożliwia zbliżenie stanowisk stron np. poprzez mediację albo

 2. zaproponowanie rozwiązania sporu np. poprzez koncyliację.

Czym jest mediacja? Mediacja to sposób dojścia do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej ― mediatora. Strony samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany przez nich mediator jedynie ułatwia kontakt i wspiera ich w komunikacji ― nie ustala kto ma rację i nie narzuca własnych rozwiązań.

Koncyliacja to pomoc neutralnej osoby trzeciej. Polega na zapoznaniu się z problemem, a następnie zaproponowaniu konkretnego sposobu rozwiązania sporu jego stronom – konsumentowi i przedsiębiorcy. Strony mają prawo nie zgodzić się z tą propozycją lub nie zastosować się do niej.

Działania prowadzone przez Inspekcję Handlową są bezpłatne. Jedynie w przypadku konieczności sporządzenia opinii dot. jakości produktu lub usługi jej koszty ponosi zasadniczo zleceniodawca.

Całe postępowanie powinno trwać maksymalnie 90 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez nas kompletnego wniosku. Ze swej strony jednak chcemy zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań by zakończyło się ono szybciej. W 2017 r. średni czas trwania postępowania to 45 dni. W wyjątkowych przypadkach natomiast, jeżeli spór jest szczególnie skomplikowany, czas ten może być wydłużony. Każdorazowo informujemy strony o ewentualnym przedłużeniu oraz przewidywanym terminie zakończenia.

Inspekcja Handlowa zajmuje się sprawami, dla których nie został utworzony właściwy podmiot. Zajmujemy się sporami pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie sprzedaży konsumenckiej oraz usług, w tym m. in. przewozu towarów, usług turystycznych, deweloperskich, remontowo-budowlanych, edukacyjnych świadczonych przez podmioty niepubliczne.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego możemy złożyć:

 • na piśmie – w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie przy ul. 8 marca 5, I piętro, pok. 113, jak również w jego Delegaturach (dane teleadresowe: https://www.wiih.rzeszow.pl/19458,19470/19470/)

 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wiih.rzeszow.pl 

 • faksem pod numer: (17) 853-54-82

 • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej e-PUAP: https://epuap.gov.pl

 

Wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu powinien zawierać:

 • oznaczenie wojewódzkiego inspektora,
 • dane stron sporu,
 • określenie przedmiotu sporu oraz jego wartości
 • dokładnie określone żądanie wnioskodawcy
 • wybrany przez wnioskodawcę rodzaj postępowania tj. w trybie zbliżenia stanowisk lub koncyliacji,
 • podpis wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć: opis okoliczności sprawy, informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu oraz kopie dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku (paragonu, faktury, umowy, zgłoszenia reklamacyjnego, opinii sprzedawcy) albo informację o braku takich dokumentów. Ponadto należy podać informację czy i w jakim terminie wnioskodawca przedstawił drugiej stronie swoje żądania oraz czy ta sama sprawa jest w toku lub była już rozpatrzona przez Inspekcję sąd polubowny inny sąd lub podmiot ADR.

Proponujemy Państwu skorzystanie z gotowego wzoru wniosku, który można znaleźć poniżej. Złożenie kompletnego wniosku umożliwi nam szybsze załatwienie Państwa sprawy. Oferujemy również pomoc przy wypełnianiu takiego wniosku bądź to osobiście w siedzibie Inspektoratu lub jego Delegaturach, bądź telefonicznie.

Więcej informacji w tym zakresie mogą Państwo znaleźć w załącznikach dostępnych poniżej oraz pod linkami: https://www.wiih.rzeszow.pl/26810,27653/27653/ i https://polubowne.gov.pl

 

Pliki do pobrania

Liczba odwiedzin: 55094

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo