-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Inne informacje 

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
data publikacji: 20-02-2018 | 15:05
data ostatniej modyfikacji: 21-02-2018 | 12:43
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska

 

Informacje dodatkowe

Nazwa podmiotu

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Adres podmiotu

ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów

Adres strony internetowej/
adres email

www.wiih.rzeszow.pl
sekretariat@wiih.rzeszow.pl

Numer wpisu w rejestrze podmiotów
uprawnionych prowadzonym przez
Prezesa UOKiK

6.9

Kwalifikacje osób prowadzących
postępowanie w sprawie
pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich

Osoby prowadzące postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:

 • są wieloletnimi pracownikami Inspekcji Handlowej i spełniają warunki wymagane przepisami tj. : posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie pozasądowego lub sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, jak również posiadają co najmniej wykształcenie średnie oraz ogólną znajomość prawa, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących praw konsumentów. Osoby te podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach.
 • działają w sposób niezależny i bezstronny. W tym celu:
  • są upoważnione na okres pięciu lat przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej do prowadzenia niniejszych postępowań,
  • nie mogą przyjmować instrukcji , wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli,
  • są wynagradzane z budżetu państwa, a ich wynagrodzenie nie jest uzależnione od wyniku postępowania, jakie prowadzą,
  • mogą zostać pozbawione funkcji tj. może im zostać cofnięte upoważnienie wyłącznie na podstawie obiektywnych, ustawowych przesłanek, a więc w sytuacjach gdy: dopuszczą się rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji, zostaną skazane prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w przypadku choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań oraz wskutek złożenia rezygnacji.

Ponadto osoby te mają obowiązek niezwłocznego ujawnienia swoim przełożonym okoliczności, które mogą wpłynąć na ich niezależność lub bezstronność lub powodować konflikt interesów z jedną ze stron sporu, są również zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie tego postępowania.

Członkowstwo w sieciach ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych

Brak

Rodzaje sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony

Spory cywilnoprawne pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze województwa podkarpackiego

Kategorie sporów konsumenckich, w tym podmioty i sektory objęte właściwością podmiotu uprawnionego

Spory z zakresu sprzedaży konsumenckiej, turystyki, usług deweloperskich i remontowo-budowlanych, edukacji niepublicznej, przewozu towarów oraz z innych sektorów niezastrzeżonych dla pozostałych podmiotów uprawnionych

Przesłanki, na podstawie których podmiot może odmówić rozpatrywania sporu

 • przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Inspekcji Handlowej,
 • wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,
 • spór jest błachy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony,
 • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd,
 • wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,
 • rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Inspekcji Handlowej

Regulacje stosowane w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich

Inspekcja Handlowa prowadzi postępowania dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1063 z późn. zm.). Ponadto znajdują zastosowanie przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1014)

Języki w jakich można składać wnioski o wszczęcie postępowania i w jakich jest ono prowadzone

Język polski

Rodzaje norm mogące być podstawą rozwiązania sporu

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa

Warunki wstępne, które strony muszą spełnić, aby postępowanie mogło zostać wszczęte

Wnioskodawca powinien przed złożeniem wniosku o pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego podjąć próbę kontaktu z drugą stroną, na przykład złożyć reklamację i bezpośrednio rozwiązać spór

Charakter wyników postępowania prowadzonego przez podmiot

Niewiążący - strony mają prawo wycofać się z postępowania w każdym jego stadium

Opłaty i koszty

Działania prowadzone przez Inspekcję Handlową są zasadniczo bezpłatne

Średni czas trwania postępowania

W roku 2017 w Inspekcji Handlowej w Rzeszowie wyniósł 45 dni

Skutki prawne zakończonego postępowania

Przedstawiona propozycja jest prawnie niewiążąca, strony mają prawo się z nią nie zgodzić i do niej nie zastosować

Procentowy udział przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania polubownego, w stosunku do liczby wszczętych postępowań

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie nie prowadzi takich analiz
Liczba odwiedzin: 54030

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo