-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr podmiotów uprawnionych 

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
data publikacji: 20-03-2017 | 10:28
data ostatniej modyfikacji: 20-02-2018 | 15:31
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska

 

Rejestr podmiotów uprawnionych

Rejestr podmiotów uprawnionych to inaczej wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce. Podmioty uprawnione muszą działać według określonych zasad i spełniać określone wymagania. Są monitorowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

W rejestrze zawarte są dane instytucji - zarówno podmiotów publicznych, jak i niepublicznych uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Więcej informacji na temat rejestru oraz zasad jego funkcjonowania znajduje się w pytaniach i odpowiedziach - tworzenie podmiotów uprawnionych na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sam rejestr dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów (poz. 6.9 w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

Rejestr ten może również posłużyć do znalezienia innego, należącego do systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich podmiotu uprawnionego, który będzie właściwy w Państwa sprawie.

Wymieniony wyżej system pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich obejmuje:

 • niepubliczne sektorowe podmioty utworzone przez przedsiębiorców z danej branży (funkcjonujące obecnie lub nowo powstałe). Przykładem jest Arbiter Bankowy, podmiot utworzony przez Związek Banków Polskich

 • publiczne sektorowe podmioty utworzone przy lub w strukturze organów publicznych. Przykładami są:

  • koordynator do spraw negocjacji działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, zajmujący się rozwiązywaniem sporów z branży energetycznej pomiędzy konsumentami lub prosumentami będącymi konsumentami, a przedsiębiorstwami energetycznymi. Postępowanie rozpoczyna się na wniosek konsumenta lub prosumenta będącego konsumentem.

  • Rzecznik Praw Pasażera Kolei działający przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego, zajmujący się rozwiązywaniem sporów z branży transportu kolejowego pomiędzy pasażerem a sprzedawcą biletów, operatorem turystycznym, przewoźnikiem kolejowym, zarządcą infrastruktury kolejowej, właścicielem dworca bądź zarządzającym dworcem. Postępowanie rozpoczyna się na wniosek pasażera (pasażerem może być także pracownik w delegacji służbowej).

  • Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rozpatruje spory pomiędzy:

   • konsumentami a dostawcami publicznych usług telekomunikacyjnych. Postępowanie rozpoczyna się na wniosek konsumenta albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

   • nadawcami albo adresatami a operatorami pocztowymi. Postępowanie rozpoczyna się na wniosek adresata albo nadawcy albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

  • Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, rozpatruje spory pomiędzy usługodawcami rynku finansowego a ich odbiorcami, w tym konsumentami. W ramach sądu polubownego działa centrum arbitrażu i centrum mediacji. Sąd polubowny przy KNF prowadzi pozasądowe postępowania w formie mediacji lub arbitrażu na zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego, ale może również prowadzić postępowanie na zasadach określonych w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich i regulaminie sądu.

  • Rzecznik Finansowy rozpatruje spory pomiędzy klientami a podmiotami rynku finansowego. Postępowanie rozpoczyna się na wniosek klienta, a udział w nim strony przeciwnej jest obowiązkowy. Klient ponosi koszt w wysokości 50 zł z tytułu udziału w postępowaniu.

Liczba odwiedzin: 54030

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo