-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTUALNOŚCI 

data publikacji: 31-10-2019 | 14:42
data ostatniej modyfikacji: 31-10-2019 | 14:51
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
««« powrót
Informację o wynikach kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym 31 października 2019

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, realizując zadania wynikające z planu pracy na I kwartał  2019 r. przedkłada informację o wynikach kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Kontrolą w powyższym zakresie objęto 6 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Spośród kontrolowanych  5 przedsiębiorców prowadziło również sprzedaż na odległość, tj. przez Internet.

Nieprawidłowości stwierdzono w 6 przypadkach, co stanowi 100 proc.

Do oceny wytypowano 60 rodzajów sprzętu, których w zakresie prawidłowości oznakowania nie kwestionowano. Natomiast w stosunku do 3-ch rodzajów sprzętu  ustalono, że podmiot wprowadzający je do obrotu nie był wpisany do rejestru  podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO).

 

1. Sprawdzając przestrzeganie art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ustalono, że kontrolowani:

  1. nieodpłatnie odbierają w punkcie sprzedaży (lub są gotowi odbierać taki sprzęt)
    w przypadku jego zwrotu o ile zużyty sprzęt pochodzi z gospodarstw domowych i o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
  2. w przypadku dostarczenia nabywcy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstwa domowego nieodpłatnie odbierają (lub są gotowi odbierać taki sprzęt) zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstwa domowego w miejscu dostawy, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony,
  3. nie prowadzili jednostek handlu detalicznego o powierzchni co najmniej 400m2 poświęconej sprzedaży sprzętu dla gospodarstw domowych.

 

2. Badając:

a) uwidocznienie informacji w punkcie sprzedaży oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość (Internet) dotyczących:

  • nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile sprzęt jest tego samego rodzaju  i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany(ust. 1);
  • nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu o ile sprzęt jest tego samego rodzaju  i pełni te same funkcje co sprzęt dostarczony przez dystrybutora, dostarczającego nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych (ust.2) ;
  • odpłatnego przyjęcia w jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych, przez dystrybutora prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (ust.3);

stwierdzono w dwóch przypadkach brak umieszczenia w widocznym miejscu wszystkich wyżej wymienionych informacji, natomiast w 1 przypadku  brak umieszczenia informacji zawartych w ust. 2 i 3.

W wyniku podjęcia w toku kontroli dobrowolnych działań naprawczych przedsiębiorcy usunęli ww. nieprawidłowości. W pozostałych 3 placówkach przedmiotowe informacje zostały uwidocznione w miejscu sprzedaży dla konsumentów.

Również przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na odległość umieścili takie informacje na stronach internetowych swoich sklepów.

b) uwidocznienie informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu.

Stwierdzono w 3 placówkach handlu detalicznego brak takiej informacji, w tym w jednym przypadku stwierdzono, że jeden z kontrolowanych przedsiębiorców w sklepie stacjonarnym zlokalizowanym w Rzeszowie, nie uwidocznił informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu. Firma ta prowadzi również sprzedaż wyrobów na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego.

Nie dopełnił on obowiązku wynikającego z art. 39 pkt 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bowiem pod adresem internetowym uwidocznił on informację o treści „Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów”. O podejrzeniu naruszenia obowiązujących przepisów przez tego przedsiębiorcę poinformowano  właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy właściwy wojewódzki inspektorat Inspekcji Handlowej.

Pozostali kontrolowani przedsiębiorcy udostępnili informację o punktach zbierania zużytego sprzętu w miejscu sprzedaży, a prowadzący sklepy internetowe również na witrynach tych sklepów, lecz informacje te  były częściowo nieaktualne, gdyż zawierały dane firm już nieistniejących  lub pod wskazanym adresem nie dokonywano już zbiórki sprzętu. Dotyczyło to danych 3 przedsiębiorców na 6 podanych w wykazie.

c) czy sprzęt udostępniony na rynku przez dystrybutora został:

 - wprowadzony do obrotu przez wprowadzającego sprzęt, który został wpisany do rejestru lub pochodzi od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru.

Nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu 3. rodzajów wyrobów wprowadzonych do obrotu po 24.01.2018 r., tj. czajnika elektrycznego, mini robota i miksera ręcznego, gdzie wprowadzający do obrotu nie był wpisany do rejestru BDO. Zgodnie z informacją uzyskaną od ww. podmiotu wprowadzającego wniosek rejestrujący/aktualizacyjny do rejestru BDO został wysłany  z dość dużym opóźnieniem wynikającym z nieporozumienia z firmą obsługującą ich w tym zakresie i na chwilę obecną jeszcze nie mają numeru rejestrowego.

 - oznakowany w sposób wyraźny, czytelny i trwały symbolem selektywnego zbierania.

W tym zakresie uwag nie wnoszono.

d) czy do sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych dołączono informację o:

  • zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania symbolem selektywnego zbierania,
  •   potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Wszystkie objęte kontrolą urządzenia posiadały dołączone wyżej wymienione informacje. Ponadto w jednym przypadku stwierdzono brak  przygotowanego miejsca do magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co mogło stanowić naruszenie postanowień  art. 43 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI

W związku ze stwierdzeniem podczas kontroli nieuwidocznienia informacji wymaganych zgodnie z  art. 37 ust. 4 oraz art. 39 pkt 2  oraz naruszenie art. 39 pkt 1 lit. a   ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym materiały z kontroli wykorzystano do:

1. wszczęcia postępowania administracyjnego w stosunku do 3-ch kontrolowanych dystrybutorów, w tym:

- na podstawie art. 91 pkt 25 ustawy w stosunku do 1 przedsiębiorcy;

- na podstawie art. 91 pkt 26 lit. c ustawy w stosunku do 1 przedsiębiorcy;

- na podstawie art. 91 pkt 25 i 26 lit. c ustawy w stosunku do 1 przedsiębiorcy.

  Ponadto w stosunku do 1 przedsiębiorcy w najbliższym czasie zostanie wszczęte postępowanie na podstawie art. 91 pkt 25 i 26 lit. a i lit. c ustawy.

2. skierowano 3 wystąpienia pokontrolne do przedsiębiorców  z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, a w stosunku do  1 przedsiębiorcy skierowanie takiego wystąpienia nastąpi w najbliższym czasie.

3. skierowano informacje do dwóch właściwych miejscowo wojewódzkich inspektorów Ochrony Środowiska dotyczące: niezarejestrowania w rejestrze BDO wprowadzającego, braku przygotowanego miejsca magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego;

4. skierowano informacje do dwóch właściwych miejscowo wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej dotyczące: dystrybutora udostępniającego na rynku sprzęt  elektryczny i elektroniczny wprowadzony do obrotu przez podmiot niewpisany do rejestru oraz dystrybutora, który stronie internetowej  swojego serwis nie podał punktów zbierania zużytego sprzętu.

 

Komunikat sporządzono na podstawie informacji przygotowanej przez Wydział Kontroli Artykułów Nieżywnościowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie (stan na dzień 30.04.2019 r.).

Liczba odwiedzin: 54077

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo