-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTUALNOŚCI 

data publikacji: 11-10-2019 | 10:55
data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 | 10:57
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
««« powrót
Informacja z kontroli niezgodności formalnych sprzętu elektrycznego 11 października 2019

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przesyła informację z kontroli niezgodności formalnych sprzętu elektrycznego – artykułów gospodarstwa domowego przeprowadzonych w II kw. 2019 r. na terenie województwa podkarpackiego.

Kontrolą objęto działalność 3 przedsiębiorców (u dwóch przedsiębiorców stwierdzając nieprawidłowości), obejmując badaniem 8 rodzajów sprzętu elektrycznego – szczegóły zawarto w załączniku.

Ogółem zakwestionowano 2 rodzaje sprzętu elektrycznego (25% nieprawidłowości) z uwagi niedopełnienie obowiązków spoczywających na producentach i dystrybutorach tj. obowiązki dotyczące:

 • identyfikacji producenta (brak było nazwy i adresu pocztowego producenta bezpośrednio na wyrobie),

 • dołączenia do wyrobu instrukcji, informacji, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania (brak było podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem aby sprzęt elektryczny był użytkowany bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem).

W stosunku do większości wyrobów nie stwierdzono naruszenia przez odpowiednie podmioty gospodarcze ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (zwana dalej uosozinr).

Natomiast producent jednego z wyrobów nie spełnił obowiązku wynikającego z art. 13 pkt 9 uosozinr z uwagi na:

 • zastosowanie symbolu klasy II izolacji niezgodnego z wymaganiami normy IEC 60417-5172,

 • zastosowanie oznaczenia włącznika, które wymagało od użytkownika znajomości języka angielskiego (ON, OFF, REVERSE),

 • brak w instrukcji obsługi sformułowania o treści "Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu",

 • brak w instrukcji obsługi specjalnych instrukcji dotyczących bezpiecznego działania sprzętu , które umieszczono na 3 stronie instrukcji obsługi a wysokość znaków mierzona na dużych literach wynosiła 1,8 mm,

 • nie umieszczenie instrukcji obsługi na stronie w postaci elektronicznej.

Powyższe naruszało również §5 rozporządzenia w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (dalej rozporządzenie).

Producenci wszystkich wyrobów spełnili obowiązek określony w art. 13 pkt 4 uosozinr w zakresie umieszczenia oznakowania CE.

Producenci wszystkich wyrobów spełnili obowiązek określony w art. 13 pkt 4 uosozinr w zakresie sporządzenia prawidłowej deklaracji zgodności.

Producenci niemalże wszystkich wyrobów spełnili obowiązek dotyczący umieszczenia na wyrobie w języku polskim nazwy, zarejestrowanego znaku towarowego (o ile taki posiada) i adresu producenta.

Natomiast, w przypadku jednego z wyrobów producent nie spełnił obowiązku określonego w art. 13 pkt 8 uosozinr tj. nie umieścił na wyrobie adresu.

Dystrybutor nie spełnił obowiązku i nie sprawdził przed udostępnieniem wyrobu na rynku, czy producent spełnił umieścił na wyrobie swój adres.

W odniesieniu do zakwestionowanego wyrobu, producent (u którego przeprowadzano kontrolę) w trakcie kontroli dobrowolnie wstrzymał sprzedaż zakwestionowanego wyrobu.

Ponadto, próbki dwóch wyrobów przekazano do laboratorium badawczego w celu przeprowadzenia badań.

Badania wykazały, że jeden z produktów – blender - nie spełnia on wymagań normy PN-EN 60335-2-14:2009 + A1:2009 + A11:2012 + A12:2016 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn kuchennych” . Stwierdzono m.in., że:

 • Podczas próby nagrzewania w funkcji blendera nastąpiło niedozwolone zadziałanie wyłącznika termicznego samoczynnego (na uzwojeniach silnika napędu). Z tego powodu próba w funkcji blendera nie została doprowadzona do końca (pierwsze niedozwolone zadziałanie wyłącznika termicznego samoczynnego w funkcji blendera (zatrzymanie obrotów noży tnących) nastąpiło po czasie 4 minut 40 sekund tj. po czasie 40 sekund od rozpoczęcia drugiego trzyminutowego cyklu pracy,

 • Podczas pracy wypełnionego solanką blendera, z pokrywą otwartą, solanka przelewała się po ściankach naczynia i dostawała się do obszaru podstawy pojemnika, skąd szczeliną czujnika obecności pojemnika i otworem odpływowym dostawała się do wnętrza urządzenia.

Blender jest szczególnie niebezpieczny ze względu na dostęp palcem probierczym do noży tnących przy jednoczesnym zadziałaniu wyłącznika termicznego samoczynnego, który przerywa obroty noży podczas normalnej pracy, po czym załącza obroty niespodziewanie (pkt 20.2: Niespodziewane ponowne załączenie wyłączników termicznych samoczynnych i urządzeń zabezpieczających nadmiarowoprądowych nie powinno powodować zagrożenia).

Ponadto stwierdzono niedostateczne zabezpieczenie przed przedostaniem się wody do wnętrza urządzenia, skutkujące przekroczeniem dopuszczalnego prądu upływowego oraz niedozwolonym permanentnym przeskokiem iskry (przepływem nadmiernego prądu) w próbie wytrzymałości elektrycznej izolacji (napięciem 3000V) – próba wg pkt 15.2.

Szczegóły zawarto w sprawozdaniu z badań z badań Nr ZG0049S.

 

W dniu 17 czerwca 2019 r. otrzymano sprawozdanie z badań dotyczące maszynki do mielenia mięsa, z którego wynika, że nie spełniała ona wymagań normy PN-EN 60335-2-14:2009 + A1:2009 + A11:2012 + A12:2016 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn kuchennych” w punktach: 7.1, 7.9, 7.12, 7.12.Z1, 8.2, 19.7, 22.35; 23.5 i 24.1.1 w zakresie m.in.:

 1. Zastosowany symbol klasy II jest niezgodny z wymaganiami normy IEC 60417-5172 – niespełnienie pkt 7.1,

 2. Zastosowane oznaczenia wyłącznika wymagają od użytkownika znajomości języka  angielskiego – niespełnienie pkt 7.9,

 3. Brak w instrukcji obsługi brak było sformułowania o treści "Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu" – niespełnienie pkt 7.12,

 4. Specjalne instrukcje dotyczące bezpiecznego działania sprzętu umieszczono na 3 stronie instrukcji obsługi a wysokość znaków mierzona na dużych literach wynosiła 1,8 mm – niespełnienie pkt 7.12.Z1,

 5. Instrukcji obsługi nie odnaleziono na stronie www.germin.pl w postaci elektronicznej – niespełnienie pkt 7.12.Z1,

 6. Próba z unieruchomionym silnikiem: z uzupełnieniem wg PN-EN 60335-2-14 – Maszynka do mielenia powinna pracować przez 30 sekund. Po 27 sekundach nastąpiło przepalenie uzwojenia. Nie zadziałało zabezpieczenie termiczne, które jest odsunięte od uzwojenia oraz pokryte dodatkową folią – niespełnienie pkt 19.7,

 7. Brak zabezpieczenia dźwigni łącznika przed znalezieniem się pod napięciem w przypadku uszkodzenia izolacji. Zastosowana izolacja na wewnętrznych kablach ma kontakt z chromowanym przyciskiem łącznika i nie daje gwarancji separacji od części czynnych – niespełnienie pkt 22.35,

 8. W badanym sprzęcie wykonanym w klasie II zastosowana izolacja występująca na użytych kablach nie spełnia wymagań dla izolacji wzmocnionej. Grubość izolacji wynosi 0,81 mm; wg wymagania normy: ≥ 2mm – niespełnienie pkt 23.5,

 

Wobec powyższego planowane jest przekazanie na podstawie art. 75 ust. 4 pkt 1 uosozinr akt kontroli do Prezesa UOKiK celem wszczęcia postępowania określonego w art. 76 ust. 1 uosozinr.

 

Inne zagadnienia.

W II kwartale nie wydawano opinii dla Urzędu Celnego.

 

Ustalenia kontroli dały podstawę do:

 • Przesłania 1 wystąpienia (dotyczącego żelazka) do producenta o podjęcie działań naprawczych wobec zakwestionowanego sprzętu elektrycznego.

 • W stosunku do producenta kwestionowanych wyrobów tj. blendera z młynkiem do kawy i  maszynki do mielenia mięsa  wdrożone zostanie postępowanie za stwierdzenie niezgodności z wymaganiami zasadniczymi wynikającymi z art. 75.4.1 uosozinr.

Podsumowanie:

Reasumując wyniki przeprowadzonych kontroli w zakresie niezgodności formalnych sprzętu elektrycznego należy zauważyć, że niewielki jest odsetek wyrobów, dla których podmioty gospodarcze nie spełnili ciążących na nich obowiązków (wymagań formalnych). Należy również zauważyć, że wymagania dotyczące oznakowania i instrukcji dołączonych do wyrobu potrafią być bardzo szczegółowe. Wynika to z norm, w których są te szczegółowe wymagania opisane. Nie mniej jednak dostęp do odpowiednich norm jest kosztowny i nie zawsze możliwy do udźwignięcia przez WIIH. Ponadto dochodzi do tego konieczność posiadania wysoce specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. Należy również dodać, że nierzadko normy te są w języku obcym.

Zasadnym wydaje się w przyszłości objąć kontrolą te podmioty gospodarcze, którzy wprowadzają do obrotu sprzęt nieznanych marek, gdyż – w opinii WIIH w Rzeszowie - możliwość wystąpienia niezgodności formalnych jest tu największe.

 

Komunikat przygotowano w oparciu o informację sporządzoną przez pracowników Wydziału Kontroli Artykułów Nieżywnościowych i Usług WIIH w Rzeszowie.

Liczba odwiedzin: 54078

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo