-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTUALNOŚCI 

data publikacji: 11-10-2019 | 09:46
data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 | 09:46
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
««« powrót
Informacja o wynikach kontroli mleka i produktów mlecznych w zakresie weryfikacji deklarowanego składu 11 października 2019

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przedkłada informację o wynikach kontroli mleka i produktów mlecznych w zakresie weryfikacji deklarowanego składu z rzeczywistym zgodnie z programem kontroli przeprowadzonych w II kw. 2019 r.

Kontrolą objęto 9 placówek handlowych w tym: 1 hurtownię, 5 sklepów sieci handlowych i 3 placówki z grupy pozostałych sklepów. Nieprawidłowości stwierdzono w 8 placówkach (tj. 89% kontrolowanych).

Ogółem oceniono 62 partie produktów w opakowaniach jednostkowych i oferowanych luzem wartości 5915 zł, w tym 55 partii mleka i przetworów mlecznych (w tym 2 z mleka koziego) oraz 7 partii innych produktów takich jak mixy, deser kefirowy i produkt seropodobny kwestionując łącznie 33 partie o łącznej wartości 4633 zł.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

 • oznakowania przedmiotowych wyrobów (sposób prezentacji, zakresu przekazywania konsumentom informacji obowiązkowych – w sprzedaży bez opakowań oraz oznakowania opakowań jednostkowych). W przedmiotowym zakresie zakwestionowano 29 partii,
 • braku aktualności daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia (kwestionowano 3 partie),
 • nieprawidłowych warunków przechowywania - 1 partia.

Do badań laboratoryjnych (fizykochemicznych i mikrobiologicznych) pobrano próbki z 13 partii wyrobów - nieprawidłowości nie stwierdzono.

Masę netto sprawdzono laboratoryjnie w odniesieniu do 15 sztuk opakowań jednostkowych reprezentujących 9 partii pobranych do badań. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Oceną w zakresie prawidłowości prezentacji i oznakowania objęto 62 partie mleka i produktów mlecznych kwestionując 29 partii (tj. 46,8 proc.) w tym:

 • 19 oferowanych do sprzedaży „luzem”,
 • 10 w opakowaniach jednostkowych.

Stwierdzone w powyższym zakresie nieprawidłowości dotyczyły głownie sposobu prezentacji oraz braku przekazywania konsumentom finalnym informacji obowiązkowych w przypadku sprzedaży bez opakowań, i tak:

Produkty w opakowaniach jednostkowych:

niewłaściwa prezentacja w miejscu sprzedaży, poprzez uwidocznienie na wywieszkach przy towarze nazw niezgodnych z nazwami zastosowanymi przez producentów oraz eksponowanie wspólnie z towarami o innym charakterze, z którymi oceniane produkty mogły zostać pomylone, przykładowo:

 • 2 partie sera sałatkowo-kanapkowego oznakowano w miejscu prezentacji nazwą prawnie chronioną „Ser Feta”,
 • Deser kefirowy (…) i Ser twarogowy oferowano jako kefir kremowy z owocami i serek jogurtowy,
 • 5 partii miksów tłuszczowych oferowano w otoczeniu kostek masła
  i oznakowano je na wywieszce cenowej jako „masło”.

Ponadto zakwestionowano jedna partię produktu w oznakowaniu, którego, podano różne nazwy tj. „jogurt z serkiem Mascarpone (…)” oraz „Maskarpone jogurt (…)”. Ponadto procentowa zawartość podkreślonych w nazwie składników różniła się od informacji podanych w wykazie składników (w nazwie 24%, wg. wykazu składników maksymalnie 18%).

Produkty oferowane konsumentom bez opakowań:

W jednym przypadku wyrób seropodobny oferowano jako ser. Tłuszcz mleczny w przedmiotowym produkcie został zastąpiony olejem roślinnym palmowym.

Ponadto, w odniesieniu do tej formy sprzedaży nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku podania przy produktach:

 • nazw zawierających elementy opisowe zastosowane w oznakowaniu przez ich producentów,
 • wykazów składników, w tym składników alergennych i/lub powodujących reakcje nietolerancji,
 • nazwy albo imienia i nazwiska producenta.

 

W związku z powyższymi ustaleniami:

 • przedsiębiorcy podjęli, w toku kontroli, dobrowolne działania naprawcze eliminujące nieprawidłowości (3 placówki),
 • przesłano 4 wystąpienia pokontrolne z wnioskami o wyeliminowanie stwierdzonych naruszeń prawa,
 • skierowano 5 wystąpień do producentów zakwestionowanych produktów,
 • w 4 postepowaniach poinformowano właściwe Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • wszczęto 3 postępowania administracyjne w trybie art. 40a ust. 1 pkt 3 i art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – sprawy w toku.
  W zależności od wyników postepowań pokontrolnych podejmowane będą decyzje dotyczące wszczęcia postepowań administracyjnych mających na celu nałożenie kar pieniężnych (aktualnie planuje się wszczęcie 4 postępowań).

 

W zakresie aktualności dat minimalnej trwałości lub terminów przydatności zakwestionowano 3 partie serów twarogowych z uwagi na przekroczony termin przydatności do spożycia o 2 dni i datę minimalnej trwałości o 8 dni. W odniesieniu do 3 oferowanych do sprzedaży luzem serów ustalenie ważności dat minimalnej trwałości lub terminów przydatności do spożycia było niemożliwe. Kontrolowany nie dysponował informacją w tym zakresie.

Uwagi wniesiono do przestrzegania w miejscu sprzedaży warunków przechowywania 1 partii sera – twarogu wiejskiego, który wyeksponowano w sklepie w temp. +16°C. Zgodnie z zaleceniami producenta temperatura przechowywania winna wynosić 2-6°C.

 

      W związku z powyższymi ustaleniami:

 • przedsiębiorcy dobrowolnie wycofali zakwestionowany towar z obrotu (7 partii),
 • osobę winną ukarano mandatem karnym w kwocie 200 zł,
 • skierowano 2 informacje do właściwych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przedsiębiorcy posiadali dokumenty identyfikujące dostawców ocenianych środków spożywczych.

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano na podstawie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz CEiDG – nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Wykorzystanie ustaleń kontroli (wg  stanu na dzień 29.08.2019r.)

Do czasu sporządzenia niniejszej informacji skierowano:

 • 4 wystąpienia do kontrolowanych podmiotów,
 • 5 wystąpień do producentów,
 • 4 informacje do WIJHARS,
 • 2 informację do PPIS,

 nałożono 1 mandat karny wartości 200 zł oraz wszczęto 2 postępowania z art. 40 a ust. 1 pkt 3 i 1 z art. 40 a ust. 1 pkt 4 ustawy o jhars. 

Wnioski

Stwierdzone nieprawidłowości w ok. 90% były wynikiem zaniedbań ze strony kontrolowanych podmiotów świadczących o nieznajomości obowiązujących przepisów
oraz właściwego nadzoru nad sposobem prezentacji i przekazywaniem konsumentom wymaganych informacji na temat przedmiotowych produktów oferowanych bez opakowań. 

Sposób oznakowania stosowanych przez producentów w odniesieniu do opakowań jednostkowych należy uznać za prawidłowy. Stwierdzane nieprawidłowości mają charakter incydentalny.

Analiza ryzyka wystąpienia nieprawidłowości mających istotne znaczenie dla konsumentów wskazuje na konieczność prowadzenia przedmiotowych kontroli ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób prezentacji oraz przekazywania obowiązkowych informacji na temat żywności w odniesieniu do produktów oferowanych bez opakowań.

 

Komunikat przygotowano o informację sporządzoną przez Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie (stan na dzień 30.08.2019).

Liczba odwiedzin: 54077

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo