-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTUALNOŚCI 

data publikacji: 11-10-2019 | 09:18
data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 | 09:18
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
««« powrót
Informacja z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów o uwidacznianiu cen 11 października 2019

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, realizując zadania wynikające z planu pracy kontrolnej na II kw. 2019 r. oraz programu kontroli, sygnatura: DIH-1.702.3.2019.JK z dnia 25 marca 2019 r., przedkłada informację z kontroli o uwidacznianiu cen oferowanych środków spożywczych oraz wyznaczonych dla nich dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia.

Kontrolą objęto 20 placówek, przedsiębiorców działających w ramach:

 • sieci handlowych – 7,
 • pozostałych – 13.

Prowadzona przez kontrolowanych przedsiębiorców działalność gospodarcza była zgodna z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego bądź CEiDG.

We wszystkich placówkach sprawdzano rzetelność obsługi konsumentów. W jednym przypadku przedsiębiorca posługiwał się wagą z nieważną cechą legalizacji.

Sprawdzenia przekazywania konsumentom informacji o cenach oferowanych produktów dokonano we wszystkich kontrolowanych placówkach.

Na objęte kontrolą 20 placówek, gdzie sprawdzono 2022 asortymenty towarów, nieprawidłowości stwierdzono w 19, w odniesieniu do 499 asortymentów, które polegały na:

 • braku informacji o cenie - 162
 • braku informacji o cenie jednostkowej - 332
 • informacje o cenach uwidocznione w sposób niejednoznaczny - 48

 

W zakresie przestrzegania dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia sprawdzono 1224 asortymenty towarów. Nieprawidłowości stwierdzono w czterech placówkach, kwestionując 46 asortymentów towarów po upływie terminów przydatności do spożycia lub przekroczonymi datami minimalnej trwałości.

 

Ustalenia kontroli dały podstawę do:

 • podjęcia przez 8 przedsiębiorców dobrowolnych działań naprawczych, mających na celu:

-  dostosowania podanych  informacji o cenach do wymagań obowiązujących przepisów – w 3 przypadkach,

-  wycofania ze sprzedaży towarów przeterminowanych – w 4 przypadkach,

-  wycofania z placówki wagi z nieważną cechą legalizacji – w 1 przypadku;

 • wydania żądania porządkowo-organizacyjnego (poprawa ceny na właściwą) - w 1 przypadku;
 • przesłania wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców – w 11 przypadkach;
 • nałożenia 5 grzywien w formie mandatów karnych kredytowanych - w 5 przypadkach (4 - z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 1- z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach);
 • zawiadomienia właściwych miejscowo organów Inspekcji Sanitarnej - w 4 przypadkach;
 • wszczęcia postępowań administracyjnych w trybie art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług – w 3 przypadkach;
 • skierowania informacji do UOKiK Delegatura w Bydgoszczy – w 1 przypadku o możliwości stosowania przez jednego z przedsiębiorców nieuczciwych praktyk rynkowych

Ww. informacja obejmowała ustalenia kontroli w zakresie:

 • sposobu prezentacji ceny i ceny jednostkowej na wywieszkach cenowych, na których cena sprzedaży prezentowana bez żadnych dodatkowych informacji w jej pobliżu, w prawym dolnym rogu wywieszki znacząco większą czcionką niż cena jednostkowa (istotna dla decyzji o zakupie) znajdująca się w lewym dolnym rogu wywieszki – mniej dostrzegalna,
 • sposobu opisu towaru na wywieszce - w szczególności towarów w tzw. zalewie, dla których cena jednostkowa winna być podana w odniesieniu do masy netto po odsączeniu, natomiast w kontrolowanej placówce prezentacja, wyliczenie i zapis cyfrowy był niejednolity i odnosił się do: objętości opakowania lub masy netto opakowania lub masy netto i masy netto po odcieku, lub masy netto po odcieku bez opisu, czego dotyczy.

Dla 100 towarów objętych oceną zakwestionowano nieprawidłowe wyliczenie ceny jednostkowej dla 20 towarów, w tym na 30 produktów w zalewie dla 17 (56%) cenę jednostkową wyliczono do masy netto lub pojemności opakowania zamiast do masy netto po odsączeniu. W ocenie organu sposób prezentacji informacji o cenach może wskazywać na praktyki rynkowe noszące znamiona działania wprowadzającego w błąd przeciętnego konsumenta przy podejmowaniu decyzji o zakupie towaru.

 • WIIH w Rzeszowie planuje wszcząć postepowania administracyjne w trybie art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług - w 15 przypadkach.

 

Wnioski

Przeprowadzone kontrole wykazały, że rzetelność obsługi konsumentów nie budziła większych zastrzeżeń, gdyż na sprawdzone 20 placówek, tylko w jednym przypadku przedsiębiorca posługiwał się wagą z nieważną cechą legalizacji. Stwierdzono przeterminowane towary w 4 placówkach (pozostałych). W sieciach handlowych tego typu nieprawidłowości nie występowały.

Największe problemy przedsiębiorcom stwarzają przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w zakresie sposobu opisu towaru na wywieszce, w szczególności towarów w tzw. zalewie, w wyliczaniu cen jednostkowych, bowiem często występują błędy przy wprowadzaniu do systemu masy netto (stosują masę netto bez odcieku, bądź wprowadzają nieprawidłową masę netto – do objętości opakowania, bądź występują błędy matematyczne). Zdarzają się przypadki podawania cen w sposób niejednoznaczny, uniemożliwiający ich porównanie, jako że ceny jednostkowe wyeksponowane obok siebie czekolad podano raz w przeliczeniu na 1 kg raz w przeliczeniu na 100 g. Stwierdzono przypadki rozbieżności cenowych pomiędzy ceną jednostkową produktu uwidocznioną w miejscu sprzedaży i ceną podaną w gazetce reklamowej (w gazetce prawidłowa cena); nieprawidłowo wyliczoną cenę w opakowaniach zwiększonych o ilość bezpłatną (tzw. gratis).

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, wskazane byłoby w dalszym ciągu monitorowanie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, a w szczególności wyliczania cen jednostkowych, bowiem można by przypuszczać, że stosowane praktyki rynkowe, noszą znamiona działania wprowadzającego w błąd przeciętnego konsumenta przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

 

Stan na dzień 24.07.2019 r.

Komunikat przygotowano w oparciu o informację przygotowaną przez Delegaturę w Tarnobrzegu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Liczba odwiedzin: 54077

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo