-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTUALNOŚCI 

data publikacji: 11-10-2019 | 09:05
data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 | 09:05
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
««« powrót
Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów 11 października 2019

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, przekazuje informację z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów przeprowadzonych w II kw. 2019 r. na terenie województwa podkarpackiego.

Kontrolą w tym zakresie objęto 4 przedsiębiorców, w tym 4 sklepy detaliczne. Ogółem poddano kontroli 11 partii detergentów.

 

Na opakowaniach detergentów przeznaczonych do sprzedaży konsumentom, zgodnie z art. 11 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. U. UE L z 2004 r., Nr 104, str. 1), producenci umieścili w sposób trwały, za pomocą czytelnych, widocznych znaków niezbędne informacje, tj.:

  • nazwę i nazwę handlową produktu;
  • nazwę lub nazwę handlową lub znak towarowy i pełny adres oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie produktu do obrotu;
  • adres, adres e-mailowy, o ile jest dostępny, oraz numer telefonu, pod którym dostępny jest arkusz danych składników, który producenci są zobowiązani na żądanie udostępnić personelowi medycznemu.

Treści zawarte na opakowaniach detergentów zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia 648/2004  w sprawie detergentów, wskazują m.in. zawartość składników, instrukcję użycia oraz dawkowania i określenie środków ostrożności. Powyższe informacje, zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia w sprawie detergentów, uwidocznione były (przynajmniej) w języku polskim.

W wykazie składników sprawdzanych detergentów umieszczone zostały również informacje dotyczące dodanych do nich enzymów oraz kompozycji zapachowych.

Również, zgodnie z częścią B załącznika VII rozporządzenia w sprawie detergentów, opakowania zostały opatrzone informacjami o dozowaniu.

Stwierdzono, że kontrolowane artykuły zawierają informacje wymagane art. 17 rozporządzenia CLP (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin).

Poddane kontroli opakowania kapsułek do prania oraz do zmywarek są nieprzejrzyste, wyposażone w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci. Widnieje na nich zwrot P102 określający środki ostrożności „chronić przed dziećmi” wraz z odpowiednimi piktogramami, a także informacje o niebezpieczeństwie uszkodzenia oczu.

 

Sprawdzono przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych produktów

Zgodnie z art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542), przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. W dwóch z czterech kontrolowanych przedsiębiorstw oferowane są opakowania w postaci toreb na zakupy z tworzywa sztucznego (w jednym przypadku lekkie torby oraz w drugim – bardzo lekkie torby). Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zagadnieniu.

Sprawdzane wyroby, zgodnie z art. 41 cytowanej ustawy, wprowadzone do obrotu zostały przez podmioty wpisane do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami.

Ponadto w myśl art. 42 ww. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje produkty w opakowaniach, jest obowiązany przekazywać użytkownikom tych produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

  • dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,
  • właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
  • znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach

co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.

W trzech z czterech kontrolowanych placówek stwierdzono brak jakichkolwiek informacji
w zakresie wynikającym z art. 42 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przedsiębiorcy złożyli stosowne oświadczenia w związku z brakiem powyższych informacji, a także podjęli działania zmierzające do uwidocznienia poprzez wywieszenie w miejscu sprzedaży wymaganych komunikatów.

Podawanie przez producentów okresów trwałości jest dobrowolne. W przypadku sprawdzanych ośmiu produktów okresy przydatności były podane i zachowane - nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Wykorzystanie ustaleń kontroli

Kontrolowani przedsiębiorcy nie wywiązywali się w pełni ze swoich obowiązków wynikających z przepisów dotyczących obrotem detergentami. W trzech przypadkach doszło do stwierdzenia nieprawidłowości polegających na braku przekazywania klientom informacji wymaganych art. 42 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostaną wszczęte postępowania administracyjne zmierzające do wymierzenia kary z art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

 

Komunikat przygotowany w oparciu o informację sporządzoną przez Delegaturę w Przemyślu WIIH w Rzeszowie (stan na dzień 19.07.2019 r.)

Liczba odwiedzin: 54078

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo