-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTUALNOŚCI 

data publikacji: 22-02-2019 | 08:40
data ostatniej modyfikacji: 22-02-2019 | 08:40
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
««« powrót
Informacja z kontroli jakości handlowej jaj spożywczych oferowanych do sprzedaży w opakowaniach 22 lutego 2019

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, przedkłada informację z kontroli jakości handlowej jaj spożywczych oferowanych do sprzedaży
w opakowaniach
.

Kontrolą w tym zakresie objęto 10 placówek, tj.:

 • Sklepy sieci handlowych – 8, w tym w 2 stwierdzono nieprawidłowości
 • Pozostałe sklepy – 2, w tym w 1-nej stwierdzono nieprawidłowości.

 

Ogółem skontrolowano 30 partii jaj spożywczych w opakowaniach, klasy jakości A, o łącznej wartości 2 157 zł.

Zakwestionowano 4 partie wartości 637 zł z uwagi na:

 • zaniżoną masę jaj – 2 partie wartości 571 zł
 • nieczytelny kod na skorupce – 1 partia wartości 41 zł
 • brak pełnej nazwy przedsiębiorstwa (firmy) – 1 partia wartości 25 zł

W trakcie kontroli w dziesięciu placówkach handlowych dokonano sprawdzenia prawidłowości zadeklarowanej w oznakowaniu klasy wagowej jaj kurzych, w porównaniu
do wymagań art. 4 i art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008. Przeważono łącznie 14 partii jaj wartości 1 230 zł w klasie wagowej: L – 9 partii, M – 5 partii.

Zakwestionowano 2 partie jaj wartości 571 zł z klasy wagowej L, oferowanych do sprzedaży uwzględniając tolerancje wagowe określone w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 589/2008, tj. nie więcej niż 10% jaj klasy wagowej graniczącej z klasą oznaczoną na opakowaniu, nie więcej jednak niż 5% jaj następnej niższej klasy wagowej.

W ocenionej partii liczącej 30 sztuk jaj, stwierdzono 26 sztuk, co stanowi 87 % partii, o masie odpowiadającej niższej kategorii wagowej, graniczącej z klasą oznaczoną na opakowaniu. Zgodnie z przepisami dopuszczalna była obecność 10% jaj klasy wagowej M.

Z ilości 930 jaj (93 opakowania po 10 sztuk) zadeklarowanych jako L (63g ≤ do < 73 g) przeważono 180 sztuk jaj (18 opakowań) jako reprezentacyjną próbkę i stwierdzono: 81 sztuk o masie poniżej 63 g (45%), w tym 80 sztuk mieszczących się w kategorii M i 1 sztuka o masie 52,2 g w kategorii S. Powyżej 73 g stwierdzono 1 sztukę jajka. Z uwagi na powyższe ustalenia stwierdzono, że badana partia jaj kurzych w ilości 930 sztuk nie mieści się w zadeklarowanej klasie wagowej L.

Przedsiębiorcy niezwłocznie wycofali z oferty handlowej zakwestionowane jaja.

W toku kontroli dostawca jaj wymienił wszystkie kwestionowane jaja.

Inspektorzy nie badali laboratoryjne świeżości jaj.

Dokonano oceny oznakowania 30 partii jaj na wartość 2 157 zł w opakowaniach jednostkowych, klasy A, w kategoriach wagowych: M, L, XL pozyskanych od kur chowanych różnymi metodami, tj.: z wolnego wybiegu, ściółkowego, klatkowego.
Na sprawdzanych opakowaniach jaj nie stwierdzono szaty graficznej, która wprowadzałaby w błąd konsumenta, co do metody chowu niosek, lub szczególnych właściwości odżywczych jaj.

W ofercie handlowej nie stwierdzono jaj z hodowli ekologicznych ani jaj z określeniem „ekstra” lub „ekstra świeże”.

Sprawdzano również oznakowanie jaj kurzych zamieszczone na skorupce.
W powyższym zakresie sprawdzono 30 partii jaj konsumpcyjnych z chowu klatkowego, ściółkowego, na wolnym wybiegu wartości 2 157 zł.

Zakwestionowano 1 partię wartości 41 zł z uwagi na nieczytelny kod producenta na skorupce.

Przedsiębiorca wycofał z oferty handlowej zakwestionowane jaja. W trakcie kontroli dostawca wymienił ww. jaja na inne o czytelnym kodzie.

W pozostałych badanych partiach, nie stwierdzono w opakowaniu jaj o różnych kodach na skorupce.

 

Sprawdzano również oznakowanie opakowań jaj. Ogółem sprawdzono 30 partii jaj wartości 2 157 zł, zastrzeżenia wniesiono do oznakowania 3 partii wartości 596 zł z uwagi na:

 • podanie nierzetelnych i wprowadzających w błąd informacji w zakresie klasy wagowej jaj – 2 partie wartości 571 zł,
 • brak podania informacji w zakresie nazwy przedsiębiorstwa (firmy), zgodnie z art. 43 kodeksu cywilnego, który wskazuje, że firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko – 1 partia wartości 25 zł.

Dokonano sprawdzenia aktualności dat minimalnej trwałości jaj i warunki ich przechowywania. Pod względem przestrzegania dat minimalnej trwałości sprawdzono
30 partii jaj klasy A wartości 2 157 zł. Odczytane daty minimalnej trwałości jaj poddanych kontroli były aktualne i nie przekraczały daty ustalonej na nie więcej niż 28 dni od dnia ich zniesienia (na podstawie dowodów dostaw).

 

Ustalenia kontroli dały podstawę do:

przesłania:

 • 4 wystąpień pokontrolnych do: 3 producentów i 1 zakładu pakującego jaja,
 • 3 informacji do WIJHRS
 • 2 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych,
 • 1 zawiadomienia Inspekcji Weterynarii w Mielcu

wydania:

 • 1 decyzji administracyjnej z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (2 000 zł)
 • zamiaru wszczęcia postępowania administracyjnego z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy
  o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - z jednej sprawy.

 

Sporządzono na podstawie informacji przygotowanej przez pracowników Wydziały Kontroli Artykułów Żywnościowych (stan na 21 stycznia 2019 r.)

Liczba odwiedzin: 54077

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo