-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTUALNOŚCI 

data publikacji: 22-02-2019 | 08:35
data ostatniej modyfikacji: 22-02-2019 | 08:35
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
««« powrót
Iinformacja z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi za 2018 r 22 lutego 2019

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przedkłada informacje z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi za 2018 r.

Kontrole przeprowadzono w 14 placówkach (z czego w 3-ch w związku z informacjami o nieprawidłowościach), w tym w 8 placówkach detalicznych i w 6 gastronomicznych.

Ustalenia kontroli w układzie badanych zagadnień przedstawiono poniżej.

 

Sprawdzano przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Kontrolą w tym zakresie objęto łącznie 12 placówek w tym:

  • 6 placówek detalicznych,
  • 6 zakładów gastronomicznych.

Kontrole w zakresie przestrzegania w/w ustawy przeprowadzono w 12 placówkach z czego w 1 placówce gastronomicznej stwierdzono nieprawidłowości.

Przedsiębiorcy posiadali ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a w ofercie znajdowały się wyłącznie napoje alkoholowe wymienione w zezwoleniach

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wniesiono w ustawowych terminach.

Oceniane napoje alkoholowe zostały zakupione u przedsiębiorców posiadających zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem poza 1 przypadkiem. Przedsiębiorca dokonał zakupu 7 rodzajów napojów alkoholowych u przedsiębiorcy nieposiadającego zezwolenia na hurtowy obrót takimi alkoholami.

W związku z powyższym wszczęto dochodzenie w sprawie o podejrzenie popełnienia przestępstwa określonego w art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skierowano w tej sprawie akt oskarżenia do właściwego sądu rejonowego, który uznał oskarżonego przedsiębiorcę za winnego popełnienia czynu i wymierzył grzywnę. Ponadto orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych (alkoholu).

 

Działalność w zakresie objętym zezwoleniami wykonywana była tylko przez przedsiębiorców w nich oznaczonych i wyłącznie w miejscu wskazanym w zezwoleniu.

Nie stwierdzono naruszenia przepisu o zgłoszeniu organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od powstania zmiany.

Sprzedaż prowadzona była w godzinach pracy placówek zgodnych z określonymi w zezwoleniach.

Znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe były oznaczone znakami skarbowymi akcyzy.

W miejscach widocznych znajdowały się wywieszki informujące o szkodliwości spożywania alkoholu.

W kontrolowanych placówkach detalicznych nie stwierdzono naruszenia obowiązku w zakresie wydzielenia stoiska ze sprzedażą napojów alkoholowych.

Nie stwierdzono sprzedaży lub podawania alkoholu osobom nietrzeźwym, nieletnim na kredyt lub pod zastaw.

W punktach sprzedaży detalicznej nie stwierdzono konsumpcji napojów alkoholowych.

Nie stwierdzono naruszenia zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach wymienionych w art. 14 ustawy.

Nie stwierdzono sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach gdzie istnieje stały lub czasowy zakaz ich sprzedaży określony przez gminy.

W miejscach sprzedaży nie stwierdzono niedozwolonej reklamy lub promocji napojów alkoholowych.

Nie stwierdzono sprzedaży alkoholu przez Internet.

W 12 placówkach, w tym w: 6 placówkach detalicznych, 6 gastronomicznych oceną prawidłowości oznaczeń wyrobów alkoholowych i tytoniowych znakami akcyzy objęto łącznie 120 partii wyrobów wartości 11,49 tys. zł, w tym: 81 partii wyrobów alkoholowych wartości 8,25 tys. zł oraz 39 partii wyrobów tytoniowych wartości 3,24 tys. zł, z czego w:

placówkach detalicznych

- wyroby alkoholowe: 45 partii wartości 2,45 tys. zł

- wyroby tytoniowe 34 partii wartości 1,82 tys. zł

placówkach gastronomicznych

- wyroby alkoholowe 36 partii wartości 5,80 tys. zł

- wyroby tytoniowe 5 partii wartości 1,42 tys. zł

                                  

Oferowane do sprzedaży wyroby alkoholowe i tytoniowe (za wyjątkiem niżej wymienionych) posiadały prawidłowe oznaczenia akcyzowe. Banderole nie nosiły śladów uszkodzenia ani cech zafałszowania. Prawidłowo reagowały na światło UV. Banderole były właściwe dla poszczególnych wyrobów i posiadały odpowiednie nominały. Nie stwierdzono cech świadczących o ich nieoryginalności. Ocenie poddano w szczególności popularne gatunki wódek produkcji krajowej. Sprawdzono wygląd opakowań jednostkowych. Butelki były czyste, prawidłowo zamknięte, posiadały czyste, równo naklejone etykiety z trwałymi nieścieralnymi napisami. Nakrętki nie nosiły śladów otwierania.

W jednej placówce detalicznej podczas kontroli przeprowadzonej w asyście funkcjonariuszy z jednej z komend powiatowych policji stwierdzono na stanie placówki wyroby alkoholowe i tytoniowe bez polskich znaków akcyzy – łącznie 4 partie papierosów (46 paczek po 20 szt. w paczce) oraz 9 partii alkoholu (14 butelek o pojem. 700 i 500 ml. ) różnego rodzaju o zawartości alkoholu 40% obj.

W powyższej sprawie ww. wyroby alkoholowe i tytoniowe zostały w całości przejęte i zabezpieczone przez funkcjonariusza KPP.

 

Ustalenia kontroli z 2018 r. dały podstawę do:

- wszczęcia dochodzenia sprawie o podejrzenie popełnienia przestępstwa określonego w art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez przedsiębiorcę Janinę Mielniczek oraz skierowania aktu oskarżenia.

 

Sporządzono na podstawie informacji przygotowanej przez pracowników Delegatury w Przemyślu (stan na dzień 4 stycznia 2019 r.)

Liczba odwiedzin: 54077

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo