-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Na wakacje z biurem podróży 

PRZED WAKACJAMI - CO WARTO WIEDZIEĆ ? 
data publikacji: 19-06-2018 | 08:48
data ostatniej modyfikacji: 19-06-2018 | 09:22
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska

 

Na wakacje z biurem podróży

Decydując się na wybór oferty danego organizatora turystyki (np. biura podróży) najważniejsze jest ustalenie czy biuro podróży działa legalnie tzn. czy zostało wpisane do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.  Informację możemy uzyskać u Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wszystkie te dane można również sprawdzić w centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod adresem internetowym www.turystyka.gov.pl

 

Co jest ważne przy podpisywaniu umowy.

Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przestudiować ofertę, a także informacje zawarte w broszurach, folderach, katalogach.

Organizator ma obowiązek wskazać następujące kwestie:

 1. cenę imprezy lub usługi turystycznej albo sposób jej ustalenia;

 2. miejsce pobytu lub trasę wycieczki;

 3. rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu;

 4. położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania;

 5. ilość i rodzaj posiłków;

 6. program zwiedzania i atrakcji turystycznych;

 7. kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy oraz termin zapłaty całej ceny

 8. termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń;

 9. podstawę prawną umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy;

 10. ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej

Cena imprezy turystycznej określona w umowie może zostać zmieniona najpóźniej na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy pod warunkiem, że umowa wyraźnie to przewiduje. Organizator musi wówczas udokumentować wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:

 1. wzrost kosztów transportu;

 2. wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za usługi typu: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;

 3. wzrost kursów walut.

Konsumenci powinni zapamiętać, że organizator wycieczki lub innej usługi turystycznej powinien przed jej rozpoczęciem przekazać konsumentowi pisemną informację o tym, do kogo zwrócić się w razie jakichkolwiek problemów w trakcie imprezy (imię i nazwisko, adres, numer telefonu lokalnego przedstawiciela organizatora).

Przed podpisaniem umowy należy ją bardzo dokładnie przeczytać, poprosić o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii czy doprecyzowanie ogólnych stwierdzeń (np. blisko morza, spokojna okolica itp.)

Konsument ma prawo zrezygnować z imprezy turystycznej w każdej chwili, zarówno przed rozpoczęciem imprez, jak i w jej trakcie. Odstąpienie od umowy może być podyktowane zmianami wprowadzonymi przez organizatora, a także okolicznościami leżącymi po stronie konsumenta.

I tak jeżeli biuro podróży dokonuje zmian dotyczących istotnych warunków umowy prze rozpoczęciem imprezy (np. zmiana dot. ceny, programu, terminu, zakwaterowania) musi o tym poinformować konsumenta. W takiej sytuacji konsument może przyjąć proponowaną zmianę lub od umowy odstąpić, otrzymując zwrot wszystkich wpłaconych świadczeń, bez konieczności zapłaty kary umownej.

Jeśli rezygnacja z imprezy następuje na skutek okoliczności leżących po stronie konsumenta, biuro podróży może pobrać od niego jedynie taką kwotę, która odpowiada kosztom poniesionym w związku z realizacją konkretnej usługi, np. rezerwacją miejsca w hotelu czy samolocie, której nie można już odwołać. Warto zatem rozważyć zawarcie umowy ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.

 

Reklamacja usługi turystycznej

Każdemu konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeśli jest niezadowolony z jakości usług świadczonych przez organizatora imprezy turystycznej. Reklamacja musi być złożona w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy, najlepiej w formie pisemnej. Powinna zawierać informację o uchybieniach w sposobie wykonania umowy, a także określać żądania naprawienia szkody. Organizator powinien ustosunkować się do reklamacji na piśmie w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy lub złożenia skargi – jeśli składana jest po zakończeniu imprezy. Po upływie tego terminu, w przypadku braku odpowiedzi ze strony przedsiębiorcy, reklamację uznaje się za pozytywnie rozpatrzoną.

 

Tabela frankfurcka

Przy wysokości odszkodowania konsument może skorzystać z pomocy tzw. tabeli frankfurckiej. Określono w niej procentowo możliwości obniżenia ceny wycieczki w odniesieniu do poszczególnych uchybień – w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i pozostałych usług. Dokument ten nie ma wiążącego charakteru i można go stosować jedynie w celu oszacowania poniesionych strat.

 

https://uokik.gov.pl/download.php?plik=9434

Liczba odwiedzin: 53928

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo