-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Prawne podstawy działania 

INSPEKTORAT 
data publikacji: 12-04-2010 | 13:32
data ostatniej modyfikacji: 10-08-2017 | 13:56

 

USTAWA O INSPEKCJI HANDLOWEJ

Inspekcja Handlowa działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 25 z późn. zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy:

 

  1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (Dz. U. Nr 81, poz. 879),

  2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz. U. Nr 85, poz. 931),

  3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów IH z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów (Dz. U. Nr 24, poz. 243),

  4. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012r., poz. 496),

  5. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników IH oraz trybu wydawania i wymiany oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu  rozprawy (Dz. U. z 2009r. Nr 127, poz. 1056),
  6. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017.1356),

  7. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz.U.2017.1014).

 

Uprawnienia mandatowe inspektorów Inspekcji Handlowej reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 63, poz. 587 z późn. zmianami), natomiast uprawnienia do prowadzenia dochodzeń w trybie uproszczonym reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w trybie uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom (Dz. U. z 2015 r. poz. 1725).

Internetowy system aktów prawnych znajduje się pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/search.jsp

 
Liczba odwiedzin: 54040

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo