-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Skargi i wnioski 

DZIAŁALNOŚĆ WIIH W RZESZOWIE 
data publikacji: 06-02-2006 | 12:32
data ostatniej modyfikacji: 07-11-2018 | 10:29

 

Przyjmowanie skarg
 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przy rozpatrywaniu kierowanych do niego spraw podejmuje działania zgodne ze swoją właściwością.

Zakres przedmiotowy skarg i wniosków kierowanych do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (PWI):

 • przedmiotem SKARGI może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie (WIIH), naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe załatwianie spraw,

 • przedmiotem WNIOSKU może być w szczególności sprawa ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Postępowania wyjaśniające z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora dotyczące:

 • skarg prowadzi pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. pracowniczych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,

 • wniosków prowadzi Naczelnik Wydziału ds. Pozasądowego Rozpatrywania Sporów Konsumenckich we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi.

Tryb wnoszenia skarg i wniosków:

Kierownictwo WIIH przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 13.00 do 17.00 oraz po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z pracownikiem sekretariatu.

Wnioski można składać:

 • ustnie do protokołu bezpośrednio w WIIH w Rzeszowie oraz w Delegaturach w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem wtorku) w godzinach urzędowania tj. 8.00-14.30, oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 17.00.
 • pisemnie, na adres Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5, bądź bezpośrednio w siedzibie WIIH Rzeszów oraz biurach Delegatur w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu,
 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP,
 • pocztą elektroniczną na adres sekretariat@wiih.rzeszow.pl lub ok@wiih.rzeszow.pl,

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Wnoszone skargi i wnioski powinny zawierać:

 • imię, nazwisko (nazwę) osoby wnoszącej,

 • adres do korespondencji (pocztowy lub elektroniczny),

 • zwięzły opis stanu faktycznego uzasadniający złożenie skargi lub wniosku.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania - zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Odpowiedzi na skargę lub wniosek udzielane są:

 • na wskazany adres pocztowy do korespondencji (art 39. k.p.a ) za potwierdzeniem odbioru.

 • drogą elektroniczną (art. 91. § 1. k.p.a.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli wnioskodawca spełni jeden z następujących warunków:

  • złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej,

  • wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny,

  • wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

    

W odniesieniu do informacji dotyczących nieprawidłowości w sprawach handlowych mają zastosowanie zasady określone powyżej dla wniosków.

Liczba odwiedzin: 54030

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo