-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Lista arbitrów 

STAŁY SĄD POLUBOWNY 
data publikacji: 02-07-2004 | 12:53
data ostatniej modyfikacji: 08-02-2019 | 09:13

Sąd orzeka w składzie trzyosobowym. Prócz przewodniczącego, w jego skład wchodzą również stali arbitrzy. Są oni powoływani zasadniczo przez strony sporu. Jeżeli strony nie dokonają takiego wyboru arbitrzy są powoływaniu przez przewodniczącego sądu.

 

LISTA STAŁYCH ARBITRÓW STAŁEGO SĄDU POLUBOWNEGO W Rzeszowie przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej

Lp.

Imię i nazwisko

Podmiot wyznaczający

Sposób wyznaczenia

Możliwość powołania przez:

1.  

Ewa Wróblewska

Oddział Federacji Konsumentów w Rzeszowie

Oświadczenie FK o wyznaczeniu kandydata

Konsumenta

2.  

Marcin Ożóg

Oddział Federacji Konsumentów w Rzeszowie

Wniosek FK1

Konsumenta

3.  

Marcin Cioch

Cech Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie

Wniosek CRW2

Przedsiębiorcę

4.    

Konrad Kułaczkowski

Cech Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie

Wniosek CRW

Przedsiębiorcę

5.

Tomasz Pięta

Cech Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie

Wniosek CRW

Przedsiębiorcę

6.

Konrad Prokop

Cech Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie

Wniosek CRW

Przedsiębiorcę

7.

Marek Zapaśnik

Cech Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie

Wniosek CRW

Przedsiębiorcę

1FK - Oddział Federacji Konsumentów w Rzeszowie

2CRW - Cech Rzemiosł Wielbranżowych w Rzeszowie

Arbitrzy Stałego Sądu Polubownego przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, znajdując się na liście stałych arbitrów, spełniają warunki niezbędne wymagane ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823):

 • posiadają wiedzę i doświadczenie, jak również ogólną znajomość prawa;

 • są bezstronni i niezależni:

  • są powoływani na czteroletnie kadencje przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

  • nie mogą przyjmować instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli,

  • ich wynagrodzenie nie jest uzależnione od wyniku danego postępowania,

  • mogą zostać pozbawione pełnienia funkcji przed upływem kadencji wyłącznie na podstawie obiektywnych przesłanek,

  • mają obowiązek niezwłocznego ujawnienia sądowi okoliczności, które mogą wpływać na ich niezależność lub bezstronność lub powodować konflikt interesów z jedną ze stron sporu;

  • są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie tego postępowania.

Liczba odwiedzin: 54030

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo