-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Informacje ogólne 

STAŁY SĄD POLUBOWNY 
data publikacji: 06-02-2006 | 11:34
data ostatniej modyfikacji: 20-09-2018 | 12:57

 

Sądownictwo polubowne

Stały Polubowny Sąd konsumencki przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (SSP) powstał na podstawie umowy o jego zorganizowanie zawartej przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej oraz dwiema organizacjami pozarządowymi – Oddziałem Federacji Konsumentów w Rzeszowie reprezentującą interesy konsumentów oraz Cechem Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie.

Stały Sąd Polubowny rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami (PRZYKŁADOWO: z umów sprzedaży np. obuwia, sprzętu komputerowego, ale też usług remontowo-budowlanych itp.).

Warunkiem rozpoznania sprawy przed Stałym Sądem Polubownym jest wyrażenie zgody przez obie strony sporu. Poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu ma charakter dobrowolny – sąd nie może wpłynąć na stronę by taką zgodę wyraziła.

Z zakresu działania Stałych Sądów Polubownych są wyłączone sprawy dotyczące:

 • przedsiębiorców działających na terenach zamkniętych, podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości,
 • przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną lub ciepło, lub prowadzących hurtowy lub detaliczny handel energią elektryczną, paliwami gazowymi lub ciepłem, lub wykonujących działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub przesyłania i dystrybucji ciepła,
 • przedsiębiorców produkujących paliwa,
 • banków oraz prowadzonej przez nie działalności bankowej,
 • ubezpieczeń oraz działalności ubezpieczeniowej,
 • usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
 • usług pośrednictwa finansowego,
 • usług informatycznych,
 • usług naukowo-badawczych,
 • usług w zakresie edukacji, świadczonych przez podmioty publiczne,
 • usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 • nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

Jak wnieść wniosek?

Wniosek o rozpoznanie sprawy przed SSP należy sporządzić w egzemplarzach odpowiadających ilości pozostałych stron sporu oraz, dodatkowo, w 1 egzemplarzu dla Sądu.

Wniosek mogą Państwo złożyć:

 • w postaci papierowej,

 • elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP poprzez platformę ePUAP.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć zarówno konsument, jak i przedsiębiorca.

Co powinien zawierać wniosek?

Dla ułatwienia i właściwego sporządzenia wniosku zawierającego pełne dane potrzebne do rozpatrzenia sprawy proponujemy Państwu zapoznanie się z formularzem wniosku o rozpoznanie sprawy przed Stałym Sądem Polubownym umieszczonym na stronie internetowej Inspektoratu - link do wniosku

Prosimy pamiętać o dołączeniu do wniosku kopii wymienionych we wniosku dokumentów, np. paragonu, faktury, zdjęć, zgłoszenia reklamacyjnego, innych dowodów mających znaczenie w sprawie.

Reasumując, do Sądu przekazać należy:

 1. Wniosek (kserokopie dla każdej ze stron sporu + 1 dla Sądu).

 2. Kserokopie dokument istotnych w sprawie.

 3. Podpisany zapis na sąd polubowny (1 egz.).

Gdzie należy wnieść wniosek?

Wniosek wnosi się do sądu polubownego właściwego dla:

 • miejsca zamieszkania konsumenta albo siedziby przedsiębiorcy*

  *Siedzibą przedsiębiorcy dla określenia właściwości miejscowej sądu jest:

 • miejsce wykonywania działalności gospodarczej np.: adres głównego miejsca wykonywania działalności, adres lokalizacji sklepu lub punktu usługowego - dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,

 • siedziba jej organu zarządzającego lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności miejsce, w którym znajduje się jej oddział lub zakład - dla osoby prawnej (np.: spółki z o.o., spółki akcyjnej, stowarzyszenia, fundacji) lub dla jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np.: spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej).

Prawidłowe określenie stron

Prawidłowe określenie stron sporu jest wielce istotne – od niego zależy podjęcie dalszego bieg sprawy.

Jeżeli stroną pozwaną będzie konsument – we wniosku prosimy podać następujące dane:

 • imię i nazwisko,

 • adres konsumenta.

W przypadku braku danych adresowych można próbować je uzyskać z rejestru ewidencji ludności prowadzonego przez gminę zamieszkania tej osoby albo z rejestru PESEL  https://www.mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/udostepnianie/12993,Udostepnianie-danych-z-rejestru-PESEL.html

Jeżeli stroną pozwaną będzie przedsiębiorca to:

 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą prosimy o podanie:

 • imienia i nazwiska (ewentualnie też firmę przedsiębiorcy np. Firma Handlowa Borsuk Jan Nowak)

 • adresu głównego miejsca prowadzonej działalności lub adresu do doręczeń;

 • w przypadku spółek cywilnych – imiona i nazwiska wspólników oraz ich dane adresowe, a dodatkowo nazwę spółki cywilnej np. Jan Nowak, ul. Borsukowa 1, 35-959 Borsukowo i Anna Kowalska, ul. Kowali 2, 00-959 Kowalewo – wspólnicy spółki cywilnej FH BORKO.

 • W przypadku pozostałych przedsiębiorców - firmę (nazwę), wskazanie struktury organizacyjnej (spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółdzielnia, fundacja) oraz adres siedziby.

Dane przedsiębiorców można uzyskać szukając po:

 • Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP),

 • numerze w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON),

 • numerze w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

w ogólnodostępnych i bezpłatnych rejestrach i ewidencjach tj. :

 1. CENTRALNEJ EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx (osoby fizyczne, spółki cywilne)

 2. BAZIE INTERNETOWEJ REGON (Wyszukiwarki podmiotów gospodarki narodowej https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx  (wszystkie podmioty),

 3. Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego
  https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu – (pozostali przedsiębiorcy).

 

Pliki do pobrania

  WNIOSEK SSP (docx, 24 KB)

Liczba odwiedzin: 54030

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo